NZA.LV Facebook lapa

Grāmatzīmes | Atsauces

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

2017-10-11 20:14:52

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Publicēts Labots
2018-05-15 16:54:50 2018-05-15 17:07:44

#:7cf3f08970fe4f6483fd41c9aabba510