NZA.LV Facebook lapa

Domubiedri / Pārgaujas novads

Par Domubiedri 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Pārgaujas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pe0ac8dcb818f1d9 Domubiedri Pārgaujas novads

Domubiedri. Priekšvēlēšanu programma.

Vēlētāju apvienības “Domubiedri” priekšvēlēšanu programma

Vēlētāju apvienības “Domubiedri” mērķis- saglabājot katra pagasta savdabību, kopīgi veidot stipru novadu, kurā katram cilvēkam ir nozīmīga vieta, kurā katrs cilvēks ir vērtība.
Turpināsim novada attīstības projektus un veidosim jaunus, saglabājot tradīcijas.
Savu darbu pašvaldībā balstīsim uz kristīgām vērtībām.

Prioritātes:
Novada pārvaldībā
Pašvaldības darba optimizācija, izvērtējot pašvaldības darbinieku pienākumus, lai uzlabotu darba efektivitāti un samazinātu administratīvās izmaksas.
Efektīvs, atklāts un godīgs novada budžeta sadalījums un izlietojums.
Iedzīvotāju iesaistīšana dažādu jautājumu risināšanā, veicot aptaujas un regulāri organizējot deputātu un pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.
Turpināt izdot novada informatīvo avīzi, nodrošināt kvalitatīvu novada mājas lapas darbību un informāciju sociālajos tīklos.
Pilnveidot pašvaldības policijas darbu, nodrošinot periodisku atskaitīšanos iedzīvotājiem par paveikto.

Izglītībā
Izstrādāt novada izglītības stratēģiju.
Nodrošināt konkurētspējīgu izglītību, attīstot novada izglītības iestādes, modernizējot mācību bāzi, attīstot esošās bērnu un jauniešu izglītības programmas, mūzikas, mākslas pulciņus, lai piesaistītu skolēnus novada izglītības iestādēm.
Nodrošināt izglītības iestādēs ar sporta inventāru, lai sekmētu skolēnu fizisko attīstību.
Organizēt un atbalstīt novada iedzīvotāju mūžizglītību.

Sociālajā aprūpē
Palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu un atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
Nodrošināt novada iedzīvotājiem sociālās garantijas, veikt sociālo aprūpi, paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu.
Veicināt kvalitatīvu medicīniskās aprūpes pieejamību, atbalstot medicīnas speciālistu darbību novadā.

Saimnieciskajā darbībā
Veicināt novadā dzīvojošo cilvēku nodarbinātību.
Nodrošināt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, turpināt projektus komunālajā sektorā, pievēršot uzmanību inovatīvām tehnoloģijām, kas ļautu samazināt pakalpojumu izmaksas.
Izveidot ceļu uzturēšanas dienestu, lai uzlabotu pašvaldībā esošo ceļu kvalitāti, savlaicīgu ceļu greiderēšanu vasarā un sniega tīrīšanu ziemā, ceļmalu apauguma novākšanu, ceļu seguma, grāvju un caurteku izbūvi, atjaunošanu.
Turpināt novada teritorijas sakopšanas, labiekārtošanas darbus, veicināt privāto teritoriju sakopšanu.
Jaunu projektu ieviešanai maksimāli izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, atbrīvojot pašvaldības budžeta līdzekļus novada iedzīvotāju vajadzībām. Attīstīt infrastruktūru, radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai.
Veicināt novada uzņēmēju un zemnieku iespējas saņemt pašvaldības pasūtījumus komunālās saimniecības, ceļu tīkla uzturēšanai, remontam, saimniecisko darbu veikšanai.
Nodrošināt uzņēmēju un zemnieku iespējas saņemt konsultācijas par atbalsta fondiem un programmām.
Veicināt brīvprātīgo ugunsdzēsības organizāciju veidošanos un attīstību novadā. Uzlabot to materiāltehnisko nodrošinājumu. Nodrošināt darbinieku apmācību.
Pilnveidot sabiedriskā transporta kustības maršrutus novada skolēnu un iedzīvotāju pārvadāšanai, īpašu uzmanību pievēršot attāliem nostūriem.
Izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai.

Kultūrā, sportā, sabiedriskajās aktivitātēs
Nodrošināt novada pašdarbības kolektīvu darbību, atbalstīt jaunu pulciņu veidošanos, organizēt kultūras pasākumus.
Saglabāt, atjaunot un pilnveidot pagastu tradīcijas.
Veicināt tūrisma attīstību novadā, novada atpazīstamību un popularizēšanu.
Turpināt bibliotēku modernizāciju.
Veicināt novada iedzīvotāju sportiskās aktivitātes, piešķirot finansējumu dažādu sporta veidu attīstībai novadā.
Atbalstīt nevalstisko organizāciju aktivitātes.

Mazs bij tēva novadiņš, bet diženi turējās...
Strādājot kopā, mēs veidosim stipru Pārgaujas novadu!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
6 Ādolfs Čudarāns 1966
1 Alfs Lapsiņš 1964
4 Guna Rukšāne 1949
2 Juris Baltgalvis 1955
3 Ainārs Amantovs 1967
11 Aldis Ābols 1966
9 Aleksandrs Gulbis 1977
5 Austris Ekerts 1975
7 Inese Mangule 1971
8 Mārtiņš Martinsons 1986
10 Raimonds Mežaks 1977
12 Valts Bahmanis 1988