NZA.LV Facebook lapa

LATGALES PARTIJA / Aglonas novads

Par LATGALES PARTIJA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Aglonas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pe36aa0da9617772 LATGALES PARTIJA Aglonas novads

LATGALES PARTIJA. Priekšvēlēšanu programma.

Latgales partijas deputātu kandidātu sarakstā ir pašvaldības darbā pieredzējuši un deputāta pienākumus pildījuši cilvēki, kuri ar mērķtiecīgu darbu, pieredzi un zināšanām apliecinājuši, ka novadniekiem pirms 4 gadiem solītais izpildīts.
Kandidāti, kuri šajās vēlēšanās pievienojušies mūsu sarakstam, ir sava novada patrioti un viņu veikums novada iedzīvotāju vidū guvis pozitīvu vērtējumu.
Mūsu mērķis ir pabeigt iesāktos projektus un plānveidīgi, efektīvi izmantojot resursus, realizēt novada Attīstības programmā paredzētās aktivitātes.
Mums ir konkrēti padarīti darbi, kas ir apliecinājums tam, ka izvirzītais mērķis ir reāls un sasniedzams. Mēs iestājamies par stabilitāti un esam gatavi uzņemties atbildību par mūsu novada attīstību, lai celtu katra novada iedzīvotāja garīgo un materiālo labklājību.
Savu priekšvēlēšanu programmu esam izstrādājuši pārdomāti un atbildīgi, tāpēc turpmākajā darbā ievērosim un pildīsim tajā nolemto.

Uzņēmējdarbībā
- popularizēsim tūrisma iespējas Aglonas novadā;
-maksimāli iesaistīsimies visās Valsts un Latgales plānošanas reģiona piedāvātajās programmās, tādējādi palielinot attīstības plānošanas un projektu vadības veiktspēju;
- turpināsim sakārtot infrastruktūru un radīt komercdarbībai labvēlīgu vidi;
- atbalstīsim uzņēmēju biedrības izveidošanu novadā, kura būtu neatkarīga un pašu dibināta, ņemot vērā mūsu novadā esošo uzņēmēju vajadzības un vēlmes;
- veicināsim lauksaimniecisko ražošanu, nodrošinot informācijas pieejamību un apmaiņu novada lauksaimniekiem.

Izglītībā
- atbalstīsim ģimeniskās vērtības, saglabāsim bērna piedzimšanas pabalstu, turpināsim nodrošināt bezmaksas pusdienas skolēniem, kā arī tās nodrošināt pirmskolas izglītības iestādēs piecgadniekiem un sešgadniekiem;
- turpināsim pilnveidot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi;
- panāksim ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti bibliotēku un izglītības iestāžu remontiem un attīstībai, veicināsim bērnu izglītībai labvēlīgu vidi;
- atbalstīsim jauniešu starptautiskās sadarbības projektus;
- turpināsim piešķirt stipendijas vidusskolēniem, prēmēt skolēnus un skolotājus par gūtajiem sasniegumiem;
- akcentējot patriotisko audzināšanu, atbalstīsim interešu izglītības un mākslinieciskās pašdarbības aktivitātes;
-organizēsim skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā;

Sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē
- turpināsim darbu uzsāktajos projektos;
- saglabāsim pabalstu pirmklasniekiem un dāvanas nozīmīgās dzīves jubilejās;
- turpināsim sadarbību ar senioru biedrībām, izstrādāsim rīcības plānu īstermiņā un tālākā nākotnē;
- sniegsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajiem, trūcīgajiem un mazturīgajiem, pensionāriem, aizbildņu un audžuģimenēm, bāreņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
- nodrošināsim veselības aprūpes pieejamību, atbalstīsim veselību veicinošus projektus un pasākumus.

Kultūrā un sportā
- paredzēsim Kultūras centra renovāciju, piesaistot projektu līdzekļus;
- saglabāsim novada daudzveidīgās kultūras tradīcijas, atbalstīsim novada pašdarbības kolektīvus;
- attīstīsim visas novada kultūras un sporta struktūrvienības;
- popularizēsim veselīgu dzīvesveidu un veicināsim iedzīvotāju sporta aktivitātes;
- turpināsim investīciju un ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti kultūras un sporta objektu remontiem un attīstībai;
- pabeigsim novada pirmsskolas izglītības iestādes sporta zāles būvniecību;
- turpināsim novada avīzes izdošanu un uzturēt pašvaldības interneta mājas lapu;
- atdzīvināsim novadpētniecības darbu.

Vides un transporta infrastruktūra
- izstrādāsim vides plānu;
- uzturēsim pašvaldības apsaimniekošanā esošos ceļus, turpināsim iesāktos projektus;
- rūpēsimies par vēsturisko vērtību saglabāšanu;
- turpināsim pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanu;
- izstrādāsim mežu un ūdeņu apsaimniekošanas plānus, turpināsim apsaimniekot novada ezerus, papildinot to zivju resursus;
- rosināsim iedzīvotājus pastāvīgi rūpēties par savu īpašumu sakoptību;
- nodrošināsim skolēnu nokļūšanu uz/no izglītības iestādēm;
- turpināsim ūdenssaimniecības, kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu sakārtošanu visos novada ciemos, piesaistot ES finansējumu;
- turpināsim kārtot novada kapsētas.

Novada pārvaldē
- rūpēsimies par godprātīgu visa Aglonas novada apsaimniekošanu;
- sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām attīstīsim racionālu pašvaldības pārvaldības sistēmu;
- respektēsim apziņas un ticības brīvību, atbalstot tradicionālo konfesiju darbību;
- atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, veicināsim iedzīvotāju iesaistīšanos novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Osvalds Šatilovs 1960
3 Aivars Rivars 1962
9 Anita Valaine 1972
5 Edgars Urbanovičs 1985
6 Elvīra Nikolajenko 1964
7 Ēriks Grebežs 1986
1 Helēna Streiķe 1948
11 Lauris Aglonietis 1980
12 Lilita Valaine 1971
8 Valdis Lukaševičs 1967
4 Valentīna Boka 1964
10 Voldemārs Valainis 1962