NZA.LV Facebook lapa

LATGALES PARTIJA / Balvu novads

Par LATGALES PARTIJA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Balvu novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p6a412708d7b095f LATGALES PARTIJA Balvu novads

LATGALES PARTIJA. Priekšvēlēšanu programma.

LATGALES PARTIJAS saraksta
priekšvēlēšanu programma
BŪS PĀRMAIŅAS - BŪS ATTĪSTĪBA
Mēs, Latgales partijas Balvu novada saraksta deputātu kandidāti, esam drosmīgi, uz pārmaiņām orientēti cilvēki. Uzskatām, ka šī brīža situācija novadā neveicina izaugsmi. Tāpēc mūsu darbības moto ir „ Būs pārmaiņas - būs izaugsme”. Novadā nepieciešama fiziska un morāla atjaunotne – tas ir pastāvēšanas un attīstības galvenais priekšnoteikums. Mēs iestājamies par attieksmes maiņu visos līmeņos pilsētas un pagastu dinamiskai attīstībai. Mūsu komandā ir cilvēki, kuri vēlas un spēj uzņemties atbildību novada pārvaldes institūcijās.
MŪSU KOMANDAS PRIORITĀTE – VESELS CILVĒKS NO MAZUĻA LĪDZ SIRMGALVIM
Nodrošināsim informatīvo un organizatorisko atbalstu novada iedzīvotājiem, kuri ir sastapušies ar nelaimi – pašu vai tuvinieku slimību.
Nodrošināsim domes kā SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” līdzīpašnieces lielāku ieinteresētību slimnīcas saglabāšanā, jaunu speciālistu piesaistē un līdzatbildību procesos, kas veicina attīstību.
Veidosim sociālās un veselības aprūpes sistēmu, nepieļaujot pakalpojumu dublēšanos.
Nepieļausim situāciju, ka novada iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojums tiek attālināts.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS– NEŠĶIEDĪSIM, BET ARĪ NETAUPĪSIM LĪDZEKĻUS UZ JAUNĀS PAAUDZES RĒĶINA.
Par izglītības jomas prioritāti novadā noteiksim izglītības kvalitātes un konkurētspējas jautājumus.
Nepieļausim nepārdomātu izglītības iestāžu likvidāciju.
Nodrošināsim visus novada skolu izglītojamos ar brīvpusdienām.
Atbalstīsim ar adekvātu finansējumu pašdarbības kolektīvus.
Iestāsimies par algu paaugstināšanu kultūras, muzeju un bibliotēku darbiniekiem.
Sportā –prioritāri modernizēsim izglītības iestāžu stadionus, atbalstīsim Balvu pilsētas stadiona renovāciju.
Nodrošināsim bērnu un jauniešu brīvā laika un neformālās izglītības centru efektīvu darbu katrā pagastā, paredzot attiecīgas budžeta finansētās štata vienības.
UZŅĒMĒJDARBĪBA UN CILVĒKRESURSI - LAUKU ATTĪSTĪBAS NĀKOTNE
Atbalstīsim vietējos uzņēmējus, ieklausoties viņu problēmās.
Nepieļausim politisku un cita veida ieinteresētību publiskajos iepirkumos pašvaldības pasūtījumiem.
Iestāsimies par brīvās ekonomiskās zonas priekšrocību paplašināšanu novada uzņēmēju atbalstam.
Veidosim atbalsta mehānismus lauksaimniecībā strādājošajiem .
Izstrādāsim sistēmu jauno uzņēmēju atbalstam, veicināsim skolu jaunatnes ieinteresētību uzņēmējdarbības uzsākšanā.
Veidojot kadru politiku, par prioritāti izvirzīsim jauniešu motivāciju palikt novadā.
INFRASTRUKTŪRA – SVARĪGA NOVADA DZĪVES KOMPONENTE
Infrastruktūras attīstībai piesaistīsim ES līdzfinansējumu, nepieļausim neefektīvu projektu finansēšanu.
Aktualizēsim Balvu pilsētas apvedceļa būvniecību , tranzīta transporta novirzīšanai.
Sakārtosim pagalmus Balvu pilsētā un bērnu rotaļu laukumus visā novada teritorijā.
Zaļajam tirdziņam Balvu pilsētā plānosim piemērotāku vietu.
Jaunas idejas un novadam nozīmīgus projektus, tostarp, ceļu un ielu būvdarbus, realizēsim, veicot sabiedrisko apspriešanu.
Plānosim kultūrvēsturisko un dabas objektu atjaunošanu - Ičas apmetne Bērzpilī, muižas apbūves komplekss Balvos.
Nodrošināsim Balvu ezera publisko pieejamību, īpaši akcentējot pludmaļu labiekārtošanu.
Mainīsim Balvu ezeru izmantošanas politiku, izsvērsim rūpnieciskās nozvejas nepieciešamību .
Veicināsim pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atbilstoši sakārtojot infrastruktūru.
PĀRVALDE - GUDRA, STIPRA UN ELASTĪGA
Nodrošināsim domes darba atklātību, godīgu pārvaldi un vienlīdzīgu attieksmi pret iedzīvotājiem, darbiniekiem, uzņēmējiem.
Pieprasīsim kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai ir kapitāldaļas, pilnvarnieku atbildības paaugstināšanu un darba caurskatāmību.
Apzinoties novada ekonomiskās attīstības tiešo korelāciju ar speciālistu kompetenci, nepieļausim nekompetentu, zināšanās vāju darbinieku nonākšanu pašvaldības pārvaldes institūcijās.
Nepieļausim pašvaldības īpašumu pārdošanu, īpašu vērību pievērsīsim A/S „Balvu Enerģija” jautājumam.
Nostiprināsim Balvu pilsētas pārvaldnieka pilnvaras.
Veidosim ciešāku sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, īpaši ar pensionāriem, izvērtēsim atsevišķas pašvaldības funkciju deleģēšanu sabiedriskām organizācijām.
Ar cieņu un sapratni palīdzēsim risināt visu tradicionālo reliģisko konfesiju jautājumus.
PANĀKSIM POLITISKĀ KLIMATA UZLAOŠANU NOVADĀ, NOVĒRŠOT NEDROŠĪBAS, BAIĻU UN DRAUDU ATMOSFĒRU POLITIKĀ UN CITĀS SABIEDRISKĀS SFĒRĀS.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Eva Smirnova 1974
3 Jānis Zakarīts 1973
10 Agris Grāmatiņš 1958
12 Arnis Voika 1972
11 Dita Nipere 1974
14 Guntars Šults 1976
2 Ināra Ņikuļina 1951
7 Ivars Saide 1979
6 Jānis Vancāns 1957
13 Juris Kairišs 1961
17 Māris Voicišs 1968
18 Martins Muzaļevskis 1995
5 Maruta Castrova 1959
9 Oskars Klija 1990
16 Raimonds Celmiņš 1972
15 Raimonds Zelčs 1971
4 Valdis Zeltkalns 1950
8 Vilis Žogota 1977