NZA.LV Facebook lapa

LATGALES PARTIJA / Dagdas novads

Par LATGALES PARTIJA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Dagdas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p6edda81b9d2320f LATGALES PARTIJA Dagdas novads

LATGALES PARTIJA. Priekšvēlēšanu programma.

Latgales partijas mērķis ir strādāt Dagdas novada iedzīvotāju labā, veicināt novada attīstību un izaugsmi. Partija savā darbā atzīst šādas pamatvērtības – brīvību, taisnīgumu, vienlīdzību, saimnieciskumu, ģimeni un garīgumu.
Latgales partija piedāvā sadarbību visās attīstības un pilnveidošanas sfērās un aicina novada iedzīvotājus līdzdarboties.

Vide

Uzlabot pilsētas un pagastu teritoriju sakoptību un ainavisko pievilcību. Nodrošināt videi draudzīgu saimniecisko darbību. Veikt vides ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu novada ezeros un upēs. Veikt dabisko zivju ceļu un nārstu vietu atjaunošanas un uzlabošanas darbus. Veikt publisko ezeru monitoringu, papildināt zivju resursu krājumus. Veikt krūmāju un apaugumu izvākšanu no ainaviski vērtīgām vietām pie novada ezeriem, upēm un citur. Veikt atpūtas vietu iekārtošana pie publiskajiem ezeriem. Izveidot novada mednieku kolektīvu apvienību ar mērķi, uzlabot medību saimniecību efektivitāti un attieksmi pret dabu.

Sociālā sfēra

Esošās sociālās palīdzības sistēmas ietvaros, izstrādāt nolikumus un ieviest pabalstus:
•Vienreizēju pabalstu ģimenēm bērna piedzimšanas gadījumā līdz 1000 EURO.
•Pabalstu apkurei vientuļiem pensionāriem un 1,.2., grupas invalīdiem.
Nodrošināt nepārtrauktu sociālo darbinieku profesionalitātes un atbildības līmeņa celšanu.
Veikt dzīves kvalitātes uzlabošanu veco ļaužu pansionātā.
Veikt vienotās atpūtas zonas izveidi iedzīvotājiem, vecākiem ar bērniem.

Veselības aprūpe

Attīstīt un pilnveidot medicīnisko aprūpi novadā. Atbalstīt ģimenes ārstu, ārstu speciālistu prakses un feldšeru punktu darbību, nodrošinot feldšeru punktu darbību katrā pagasta centrā.
Uzlabot feldšeru punktu darba nodrošinājumu pagastos, veikt jaunu darbinieku piesaisti. Veikt telpu labiekārtošanu Dagdas veco ļaužu pansionātā un ģimenes ārstu praksēs, Dagdas veselības un sociālo pakalpojumu centrā.

Kultūra, izglītība, sports, reliģija

Veicināt novada kultūras darbinieku profesionalitāti, attīstīt un saglabāt kultūras mantojumu. Uzlabot materiālo nodrošinājumu kultūras iestādēm.
Saglabāt novada skolu tīklu. Atbalstīt un stimulēt pedagoģisko darbinieku profesionalitāti un atbildību par veicamo darbu. Uzlabot skolu materiālo bāzi.
Aktīvi turpināt darbu pie sporta infrastruktūras pilnveides. Piesaistīt profesionālus darbiniekus sporta darba dažādošanai novadā. Aktīvi iesaistīties valsts mēroga sporta aktivitātēs.
Attīstīt profesionālo izglītību uz noteiktas profesijas bāzes pamata.
Stiprināt un attīstīt partnerattiecības ar reliģiskajām konfesijām.
Ieviest novada kultūras darbinieku motivēšanas programmu.

Tūrisms

Aktīvi iesaistīties tūrisma infrastruktūras izveidē, attīstībā un pilnveidošanā. Piedāvājums tiks bāzēts uz trīs galvenajiem objektiem (Andrupenes lauku sēta, Jaundomes muiža – (ezeru muzejs), Vides informācijas centrs „Ķepa” Neikšānos). Veicināt privātā sektora iesaistīšanos un izaugsmi tūrisma pakalpojumu sniegšanā.

Lauksaimniecība, uzņēmējdarbība

Nepalielināt pašvaldības kompetencē esošo nodokļu slogu mājsaimniecībām, uzņēmējiem. Atbalstīt iniciatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai, izveidojot uzņēmējdarbības atbalsta fondu un palīdzot iesaistīties ES projektu pasākumos. Popularizēt iedzīvotājiem, īpaši jaunatnei, lauksaimniecisko dzīvesveidu.
Veicināt ekoloģiskas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu novadā. Aicināt valdību ieviest labvēlīgākus nosacījumus un diferencētu attieksmi attālo pierobežas uzņēmēju un lauksaimnieku atbalstam.

Infrastruktūra, dzīvojamais fonds, ceļi

Veikt sarunas ar valdību par ceļu fonda atjaunošanu, finansējuma palielinājumu lauku ceļu tīkla uzturēšanai un uzlabošanai. Veikt Dagdas pilsētas ceļu, ielu infrastruktūras atjaunošanu. Veikt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda rekonstrukciju un uzlabošanu. Veikt centralizētās apkures sistēmas efektivitātes uzlabošanu, veicinot siltuma zudumu samazinājumu. Rūpēties par ūdens kvalitātes uzlabošanu un centralizēto ūdensapgādes sistēmu ierīkošanu mājsaimniecībām, nepaaugstinot tarifus par komunālajiem pakalpojumiem.
Veicināt ielu nosaukumu norāžu un māju numuru zīmju uzstādīšanu Dagdas pilsētā un pagastu centros.
Iesaistīties ES projektos energotaupīšanas veicināšanā.
Veikt aktīvus pasākumus vidi degradējošu objektu rekultivācijā un sadarbībā ar īpašniekiem iesaistīties projektos teritoriju sakopšanai.
Aktīvi veikt pašvaldības resursu tai skaitā pašvaldības mežu racionālu, plānveidīgu un pārdomātu apsaimniekošanu.

Pareiza izvēle Dagdas novada nākotnei!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Aivars Plotka 1987
3 Andris Badūns 1961
4 Olga Golube 1984
5 Pēteris Tukišs 1952
1 Viktors Stikuts 1962
13 Aivars Belkovskis 1959
15 Dainis Platacis 1963
7 Einārs Brenčs 1967
8 Juris Kavuns 1980
6 Kaspars Koļčs 1989
10 Larisa Meikšāne 1981
14 Nadežda Koļesņika 1984
16 Normunds Pauliņš 1980
9 Sandra Drozdova 1967
17 Tatjana Rukmane 1983
12 Viktorija Spila 1967
11 Viktors Kiselevskis 1966
18 Viktors Petrovskis 1959