NZA.LV Facebook lapa

LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, Partija VIENOTĪBA / Rēzeknes novads

Par LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, Partija VIENOTĪBA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Rēzeknes novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p8ea0d841d821382 LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, Partija VIENOTĪBA Rēzeknes novads

LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, Partija VIENOTĪBA. Priekšvēlēšanu programma.

Mans novads-mana ģimene!
Programmā apkopoti rīcības virzieni, kas ir labi paveikto darbu turpinājums mūsu novada cilvēku interesēs.

Ģimene
Mūsu mērķis-strādāt tā, lai ikviens cilvēks justos labi savā ģimenē un savā novadā.
- Rūpēsimies par ikvienas ģimenes labklājību, nodrošinot pamatu stipra novada veidošanai.
- Organizēsim saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimeniskā gaisotnē.
- Veicināsim kultūras vērtību saglabāšanu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktībai, un uzturēsim labvēlīgu vidi amatiermākslas kolektīvu darbībai un jaunradei.
- Realizēsim aktivitātes ģimenes, tautas tradīciju un tikumisko vērtību popularizēšanai, sadarbojoties ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām un nevalstiskajām organizācijām.
- Motivēsim sabiedrību iesaistīties pasākumos, lai rūpētos par vientuļiem cilvēkiem un bērniem, kuriem pietrūkst ģimenes siltuma.

Dzīves vide
Mūsu mērķis - nodrošināt kvalitatīvu vidi novada iedzīvotāju ikdienas pamatvajadzību realizēšanai.
- Rūpēsimies par teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu.
- Izveidosim atbalsta programmu māju energoefektivitātes projektu atbalstam.
- Pilnveidosim dalīto atkritumu savākšanas sistēmu, lai samazinātu atkritumu apsaimniekošanas izdevumus iedzīvotājiem.
- Nodrošināsim kvalitatīvu pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu dzīvesvietai.
- Attīstīsim konkurētspējīgu vispārējās izglītības sistēmu.
- Īstenosim ‘’B’’ kategorijas autovadītāju apmācības programmu novada vidusskolu skolēniem.
- Nodrošināsim primārās veselības aprūpes pieejamību katrā pagastā, sadarbojoties ar Nacionālo veselības centru un ģimenes ārstiem.
- Ieviesīsim pašvaldības stipendiju sistēmu talantīgākajiem izglītībā, sportā un kultūrā.

Darbs
Mūsu mērķis – uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstība.
- Uzlabosim uzņēmējdarbības vidi, sekmējot pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbību, attīstot savstarpējo komunikāciju un iesaistot vietējos uzņēmējus pašvaldības pasūtījumu izpildē.
- Efektīvi un lietderīgi izmantosim autoceļu fonda līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanai.
- Izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus un ES programmu atbalstu, veiksim vismaz 33 uzņēmējdarbībai nozīmīgu ceļa posmu atjaunošanu par kopējo summu EURO 8 000 000.
- Ik gadu nodrošināsim novada uzņēmēju projektu atbalstu vismaz EURO 50 000 apmērā.
- Atbalstīsim mācību uzņēmumu veidošanu, jau vidusskolā motivējot jauniešus realizēt savas idejas uzņēmējdarbībā.
- Sadarbībā ar nozares ekspertiem, izmantojot novada kultūrvēsturisko un vides vērtību potenciālu, veidosim pievilcīgu tūrisma pakalpojumu klāstu.
- Aktīvi popularizēsim novada iespējas investoriem, īpaši Rēzeknes (RSEZ) un Latgales (LSEZ) speciālo ekonomisko zonu teritorijās, tādējādi radot jaunas darba vietas.

Drošība
Mūsu mērķis - novada cilvēkiem drošas dzīves un uzņēmējdarbības vides sakārtošana.
- Pilnveidosim sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu klāstu.
- Attīstīsim sociālā atbalsta sistēmu, veidojot tās saikni ar uzņēmējdarbības vidi.
- Papildus valsts mērķdotācijai un novada sociālajiem pabalstiem, nodrošināsim bērnu brīvpusdienas visās novada izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas un pamatskolas izglītības programmas.
- Ieviesīsim sociālā darba uzraudzības sistēmu, īpašu vērību veltot ģimenēm ar bērniem un vientuļiem cilvēkiem.
- Attīstīsim publiskās ārtelpas apgaismošanas un video novērošanas infrastruktūru.
- Ieviesīsim sabiedrības informēšanas sistēmu ārkārtas situācijās, izmantojot mobilos telefonus.
- Pilnveidosim sadarbību ar Valsts policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kā arī realizējot preventīvos un izglītojošos pasākumus.

Pašvaldības pārvaldība
Mūsu mērķis – kompetenta, par saviem iedzīvotājiem atbildīga novada pašvaldība.
- Maksimāli iesaistīsim sabiedrību pašvaldības domes lēmumu iniciēšanas un pieņemšanas procesā, nodrošinot to objektivitāti un argumentāciju, kas vērsta uz attīstību ilgtermiņā, nevis uz īslaicīgu populismu.
- Palielināsim pagastu iedzīvotāju konsultatīvo padomju lomu nozīmīgu jautājumu izlemšanā.
- Regulāri veiksim pašvaldības resursu izmantošanas efektivitātes un lietderības analīzi.
- Izstrādāsim un ieviesīsim pašvaldības darbinieku darba rezultātu novērtēšanas un stimulēšanas sistēmu.
- Nodrošināsim 25 pagasta pārvalžu darbības patstāvību, neatkarīgi no to juridiskā statusa.

Viens var izdarīt daudz, bet kopā mēs varam vairāk. Apvienosim spēkus! Ar godprātīgi un labi paveiktiem darbiem iesim pretī Latvijas rītdienai! Tikai kopā mēs esam atbildīgi par to kāds ir un būs mūsu novads!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
9 Anita Ludborža 1964
2 Ērika Teirumnieka 1971
1 Monvīds Švarcs 1967
6 Normunds Zušs 1981
20 Vilis Deksnis 1960
18 Arsenijs Aksjonovs 1962
19 Dainis Viļums 1969
8 Edgars Paškovs 1967
13 Elmārs Kotāns 1972
15 Ēriks Silovs 1965
12 Guntra Kuzmina 1987
4 Ināra Šindarjova 1958
7 Ivars Igaunis 1969
17 Juris Runčs 1960
3 Nikolajs Pušņakovs 1981
14 Silvija Freiberga 1960
16 Valdis Zujs 1977
11 Valērijs Zvīdriņš 1947
5 Vinera Dimpere 1959
10 Žanis Jesko 1983