NZA.LV Facebook lapa

Latvijas Reģionu Apvienība / Bauskas novads

Par Latvijas Reģionu Apvienība 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Bauskas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p03518f62a423530 Latvijas Reģionu Apvienība Bauskas novads

Latvijas Reģionu Apvienība. Priekšvēlēšanu programma.

Par godīgu un atbildīgu pārvaldību!

Latvijas Reģionu Apvienību vieno apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko reģionu identitāti, veicināt to attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības. Tai ir nelokāma pārliecība par Latviju kā Rietumu politiskās un militāri stratēģiskās sadarbības sistēmas sastāvdaļu.
Mēs piedalāmies 2017. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās ar mērķi nostiprināt godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas pašvaldībās. Mēs iestājamies par attīstītiem reģioniem, kur pašvaldībām ir plašākas pilnvaras un uz vienotiem principiem balstīta piekļuve finanšu resursiem. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem visā Latvijā caur kvalitatīvas izglītības pieejamību, ekonomisko aktivitāti un sociālo drošību. Mēs esam ikdienā sasniedzams politiskais spēks, jo regulāri tiekamies ar iedzīvotājiem, uzklausām viņu vajadzības un rūpes, kā arī sniedzam atbalstu jaunu ideju īstenošanai.

Mūsu darbības mērķi:

Atbildīga pārvalde
• Nodrošināt godīgu pašvaldības resursu ieguldīšanu un izlietojuma pārraudzību novada iedzīvotāju interesēs.
• Ieviest efektīvu un profesionālu pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību pārvaldi.
• Izskaust pašvaldības amatpersonu bezatbildību, nesodāmību un politisko korupciju.
• Stingri ievērot demokrātiskas pārvaldības principus novada iedzīvotājiem svarīgu lēmumu pieņemšanā.
• Veicināt investīciju piesaisti ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības infrastruktūras attīstībai.
• Pārstāvēt iedzīvotāju un uzņēmēju intereses dialogā ar valsts iestādēm un sadarbības partneriem.
• Nodrošināt pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Bauskā un pagastu centros.

Atbalsts uzņēmējdarbībai un dzīves vides kvalitātes uzlabošanai
• Sniegt nodokļa atlaides un atvieglojumus pašvaldības īpašumu izmantošanā – ražošanas investīciju piesaistei un jaunu darbavietu radīšanai.
• Uzlabot un pilnveidot satiksmes pieejamību novada sabiedriskā transporta maršrutos.
• Paātrināt ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu, gājēju un velosipēdistu celiņu būvniecību, vides pieejamību cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām.
• Sekmēt sabiedriskā sektora ēku un daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu un renovāciju, iekšpagalmu labiekārtošanu.
• Nodrošināt komunālo dienestu pieejamību visiem Bauskas novada iedzīvotājiem.
• Izveidot pašvaldības policiju Bauskas novada iedzīvotāju drošībai.

Kvalitatīva, pieejama izglītība
• Saglabāt skolu tīklu, nodrošinot izglītības pieejamību tiešā dzīves vietas tuvumā.
• Atbalstīt Zemessardzes kustību un aizsardzības mācības ieviešanu izglītības iestādēs jaunatnes patriotiskas un valstiskuma apziņas veidošanai.
• Sniegt atbalstu novada jauniešu iniciatīvām un aktivitātēm.
• Apmaksāt transporta izdevumus lauku teritoriju bērniem, lai apmeklētu mākslas, mūzikas un sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
• Attīstīt novada izglītības iestāžu mācību un profesionālās programmas.
• Piešķirt brīvpusdienas bērnudārzā visiem novadā deklarētiem bērniem un pakāpeniski visu vispārizglītojošo mācību iestāžu 10.-12.klašu skolēniem.
• Iesaistīt iedzīvotājus izglītības jautājumu risināšanā un skolu infrastruktūras attīstībā.
• Sniegt pašvaldības atbalstu pedagogu atalgojuma izlīdzināšanai.

Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
• Paplašināt pašvaldības slimnīcas un poliklīnikas sniegto pakalpojumu klāstu, atbalstīt ģimenes ārstu prakses lauku teritorijās, finansēt jauno ārstu (dienesta dzīvokļi un rezidentūra) un kvalificētu speciālistu piesaisti.
• Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
• Ieviest progresīvas sociālā atbalsta programmas maznodrošinātajiem, pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm.
• Atbalstīt invalīdu, vientuļo pensionāru un maznodrošināto iedzīvotāju izdevumu segšanu par medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem un protezēšanu.
• Sniegt atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem.
• Veicināt skolēnu vasaras nodarbinātību novada uzņēmumos un iestādēs.
• Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu mutes veselības pakalpojumu nodrošināšanai.
• Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu.

Daudzveidīgi kultūras un sporta pakalpojumi
• Atbalstīt tautas amatiermākslas kolektīvus un to dalību novada un valsts līmeņa kultūras norisēs.
• Sekmēt kultūras un izklaides pasākumu organizēšanu Bauskas novadā.
• Attīstīt Bauskas novada kultūras un tūrisma objektus.
• Atbalstīt sporta infrastruktūras objektu būvniecību un rekonstrukciju.
• Labiekārtot un uzturēt sporta laukumus novada teritorijā, veicināt veselīgu dzīvesveidu.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Aivija Kursīte 1981
1 ALEKSANDRS NOVICKIS 1965
5 Karīna Andreika 1977
7 AGITA EGLINSKA 1970
19 AGRIS ZENTELIS 1970
9 DINA KĀRKLIŅA 1975
3 ĒRIKA PULKSTENE 1959
16 GUNĀRS PALDE 1954
14 HELVIJA GREIERE 1972
4 INGRĪDA LIEPA 1959
15 JOLANTA KRIŠČUNE 1979
11 JOLANTS MARKEVIČS 1966
18 KRISTIANA BUŠA 1993
17 MAREKS ODUMIŅŠ 1989
12 NORMUNDS BARKĀNS 1981
8 SALVIS KALNIŅŠ 1971
20 SANDRA SMOLIJA 1961
10 SANDRIS SPUNDIŅŠ 1975
13 SOLVITA PUTELE 1972
6 ZIGURDS KALĒJS 1973