NZA.LV Facebook lapa

Latvijas Zaļā partija / Balvu novads

Par Latvijas Zaļā partija 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Balvu novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pb7ab43559932967 Latvijas Zaļā partija Balvu novads

Latvijas Zaļā partija. Priekšvēlēšanu programma.

“Domā zaļi, dzīvo zaļi” – vadmotīvs, kas virza mūs paveikt cēlus darbus Balvu novadā Balvu novadnieku labsajūtas, labklājības un patriotisma nodrošināšanā.

Vēstījums Balvu novada iedzīvotājam:
• izvērtēsim komunālo pakalpojumu– apkures, ūdens un atkritumu tarifu pamatotību. Maksai par pakalpojumu jābūt samērīgai un atbilstošai sniegtā pakalpojuma kvalitātei
• sakārtosim pašvaldības nekustamā īpašuma jomu – pašvaldības īpašumam jābūt sakoptam un uzturētam, ja īpašumam nav pielietojuma – jāatrod saimnieks, par pašvaldības dzīvokļiem maksājama apsaimniekošanas maksa, tāpat kā to dara privāto dzīvokļu īpašnieki
• izveidosim līdzfinansējuma programmas vismaz 100 000 euro apmērā iekšpagalmu sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu izbūvei, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai
• sakārtosim Balvu novada ūdenstilpes - izveidosim peldvietas, nodrošinot pilnvērtīgas atpūtas, sporta nodarbību u.c. iespējas
• izbūvēsim sabiedriskās tualetes Balvu pilsētā un nodrošināsim pārvietojamās tualetes sabiedriskās vietās
• stiprināsim māju vecāko institūciju, nodrošinot regulāras sanāksmes, konsultāciju sniegšanu u.c. veida atbalstu
• radīsim priekšnosacījumus mūsu bērnu panākumiem dzīvē, nodrošinot augstu izglītības kvalitāti visās novada izglītības iestādēs
• risināsim jautājumus, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumu
• strādāsim ne tikai uz kultūras pasākumu kvantitāti un daudzveidību, bet arī to kvalitāti, pakāpeniski - vismaz 2 - 4 reizes gadā piedāvājot valsts līmeņa skatuves mākslinieku uzstāšanos
• nodrošināsim ikgadējo pasākumu - "Kamermūzikas festivāls", "Ķiršu dārzs", "Eima, eima" u.c. norisi, kā arī uzsāksim jaunas ikgadējas pasākumu tradīcijas - "Latvju ziņģe Balvos" , "Ezera svētki", Koru dienas. Iespēju robežās atbalstīsim privātās iniciatīvas kultūras un izklaides jomā - "Osvalds", "Motociklistu vasara", "Mis un misters Balvi" u.c
• turpināsim atbalstīt rotaļu laukumu izveidi novadā un īstenosim atrakciju parka/bērnu pilsētiņas izveidi un darbību
• nodrošināsim daudzveidīgas vasaras nometnes un pasākumus bērniem ar dažādām interesēm, īpašu uzmanību veltot bērniem invalīdiem
• stiprināsim sporta nozares attīstību, sakārtosim tās struktūru, atbalstīsim Balvu stadiona renovāciju;
• pārskatīsim kultūras nozares darbinieku atalgojumu sistēmu, nodrošinot darba samaksu atbilstoši ieguldītajam darba apjomam un kvalitātei
• turpināsim atbalstīt KAC renovāciju un nodrošināsim sekmīgu rekonstrukcijas darbu īstenošanu
• aktīvi līdzdarbosimies Latvijas 100 gades sagaidīšanas pasākumos
• sniedzot sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošināsim individuālu pieeju katram klientam atbilstošu tā reālajai situācijai
• veidosim dialogu ar valsts iestādēm un meklēsim racionālāko risinājumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai novada iedzīvotājiem. Sekmēsim veselības aprūpes sabalansēšanu starp pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīves vietai un tā kvalitāti
• pieprasījuma gadījumā ieviesīsim dažādu komforta līmeņu rehabilitāciju pakalpojumus pašvaldības iestādēs
• nodrošināsim profesionālu un iejūtīgu aprūpi Balvu pansionātā
• atbalstot "Zaļo iepirkumu" politiku, sekmēsim veselīgu bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs

Vēstījums Balvu novada uzņēmējam un sabiedriskajām organizācijām:
• proaktīvi rīkosimies Balvu novada komersantu uzņēmējdarbības atbalstīšanā, nodrošinot konsultācijas biznesa uzsākšanā, projektu pieteikumu sagatavošanā, iesniegšanā un ieviešanā
• atbalstīsim uzņēmējus, sniedzot konsultācijas dalībai valsts un pašvaldību iepirkumos
• veidosim mazās grantu programmas (līdz 3000 EUR) inovatīvu ideju atbalstam un jaunu mazā biznesa uzņēmumu veidošanai
• sadarbosimies ar sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem investīciju un teritorijas attīstības plānošanas jautājumos
• finansiāli un konsultatīvi atbalstīsim sabiedrisko organizāciju iniciatīvas
• izstrādāsim skaidru un precīzu visu novada ceļu ikdienas uzturēšanas darbu grafiku un atjaunošanas (t.sk.asfaltēšanas) plānu
• projektu realizācijai maksimāli izmantosim ES fondu līdzekļus

Ikvienam solam nodrošināt uz sasvstarpēju cieņu un dialogu balstītu pašvaldības administrācijas darbu, mazināt birokrātiju lēmumu pieņemšanas un realizācijas gaitā, skaidru noteikumu un standartu ievērošanu pašvaldības budžeta veidošanā, kompleksu un plānveidīgu pieeju jautājumu risināšanā.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Pēteris Kalniņš 1959
2 Sandis Puks 1979
3 Sandra Kindzule 1971
16 Aivars Kairišs 1972
10 Andris Bačuks 1987
12 Artūrs Luksts 1963
5 Arvīds Raciborskis 1967
18 Ēriks Apšenieks 1953
13 Guntars Ākuls 1981
7 Imants Kokins 1963
9 Iveta Tiltiņa 1963
17 Jānis Auziņš 1987
4 Jānis Roginskis 1958
14 Rutta Silauniece 1956
8 Sandis Meiers 1984
11 Sandra Vigule 1974
15 Santa Baltā 1993
6 Sarmīte Cunska 1948