NZA.LV Facebook lapa

Latvijas Zaļā partija / Preiļu novads

Par Latvijas Zaļā partija 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Preiļu novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p1fd746e849ec9f5 Latvijas Zaļā partija Preiļu novads

Latvijas Zaļā partija. Priekšvēlēšanu programma.

Ar zaļo krāsu sākas virzība, kuras mērķis ir nodrošināt mūžīgu stabilitāti. Latvijas Zaļās partijas Preiļu nodaļai ir svarīgas Preiļu novada cilvēku pamatvajadzības, drošība par šodienu un nākotni, sociālo aktivitāšu izpausmes, kopējā novada potenciāla īstenošana un attīstība.

Preiļu novads: ZAĻŠ - TĪRS - DROŠS - LAIMĪGS.

1. DROŠA PĀRVALDĪBA:
- veikt pašvaldības pārvaldes analīzi, izskatīt pašvaldības iestāžu, to darba, resursu, infrastruktūras attīstību, optimizēšanu;
- izstrādāt ilgtspējīgu pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmu, izmantot nulles budžeta veidošanas pieejas metodi;
- nodrošināt ekspertu un sabiedrības atbalstītu, skaidru lēmumu pieņemšanas procesu par novadam svarīgiem attīstības jautājumiem, atjaunot pilsoniskās sabiedrības padomes darbu;
- izstrādāt nozaru plānus: izglītībā skolu tīkla optimizācijai, sociālo pakalpojumu sniegšanā, kultūrā, energopārvaldībā, īstenot mājokļu politiku;
- izvērtēt SIA “Preiļu saimnieks” pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, to izmaksu noteikšanas pārskatāmību un caurspīdīgumu, nepieciešamības gadījumā veikt reorganizāciju.

2. SAKĀRTOTA, TĪRA DZĪVES TELPA:
- lauku ceļu attīstība, piesaistot ES un valsts budžeta finansējumu, pašvaldības līdzekļus (īstenot ceļu projektus: Arendole-Pelēči; Aizkalne-Anenhofa-Maskavički-Zapori; Betišķi-Jašore; Daugavieši-Madaras), panākt valsts vietējo autoceļu posmu stāvokļa uzlabošanu (Preiļi- Pieniņi- Smelteri- Prikuļi, veikt dubulto virsmas apstrādi);
- attīstīt iekšpagalmus pilsētā, pagastos, uzturēt ielas un laukumus, attīstīt velo celiņu tīklu;
- modernizēt un papildināt ielu apgaismojumu novadā (tehnisko projektu realizācija), nodrošinot apgaismojuma esamību visā diennakts tumšajā laikā;
- pabeigt uzsāktos lietderīgos ES finansējuma piesaistes projektus;
- izvērtēt objektu (Veselības uzlabošanas un rekreācijas komplekss; Preiļu pils; Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu atjaunošana) ietekmi uz pašvaldības budžetu, lietderību;
- aktivizēt darbu pie pilsētas vizuālā tēla, tās identitātes, izstrādāt pilsētas vēsturiskā centra konceptu, panākt graustu savešanu kārtībā/nojaukšanu, sakārtot pilsētas galveno ielu māju fasādes;
- nodrošināt novada dabas resursu saglabāšanu, publisko ūdenstilpju apsaimniekošanu, zivju resursu pavairošanu un aizsardzību, dabas vērtību pienācīgu uzturēšanu un izmantošanu;
- saglabāt un tupināt pilnveidot medicīnas pakalpojumu pieejamību, noslēgt sadarbības līgumus ar citām ārstniecības iestādēm;
- turpināt pansionāta “Preiļi” attīstību, saglabājot pakalpojuma maksu esošajā apmērā;
- pensijas vecuma, personām ar invaliditāti segt uzturēšanos stacionārā un dienas stacionārā SIA “Preiļu slimnīca” līdz piecām dienām katrā saslimšanas gadījumā;
- apmaksāt veselības aprūpes izdevumus, kur atbilstoši ārsta slēdzienam ir nepieciešams steidzamības kārtā veikt operāciju (līdz 1500 EUR, ja to nesedz valsts vai apdrošinātājs);
- reisa autobusu maršrutu tīkla optimizēšana, paredzot braukšanas maksas atvieglojumus pensijas vecuma personām;
- saglabāt skolēnu brīvpusdienas skolās;
- nodrošināt naudas iekasēšanas iespēju Preiļu pagastā.

3. PĀRLIECINĀTA, ZAĻA IZAUGSME:
- atbalsts uzņēmējdarbībai - uzsācējiem, esošajiem uzņēmējiem, investoriem, darba vietu radīšanā, saglabāšanā. Atbalstīt mājražotājus, veicināt produkcijas noietu;
- finansiāli atbalstīt sabiedriskās organizācijas, kuras iesaistās vides sakārtošanā, popularizēt vides saglabāšanu jauniešu, bērnu vidū, vairot lokālpatriotismu;
- atbalstīt aktivitātes (arī sociālās), kuru mērķauditorija ir visa veida ģimenes ar bērniem, uzturēt ģimenes vērtību sabiedrībā;
- atbalstīt neformālo izglītību, pirmsskolas interešu izglītību, apmācības jaunajiem vecākiem;
- uzturēt esošo, vēsturisko reliģisko daudzveidību, veicināt kristietības tradīciju nodošanu jaunajai paaudzei;
- dialoga veidošana ar pašvaldībā esošajām valsts iestāžu struktūrām par kopēju novada pozīciju stiprināšanu;
- aktīva ideju un nepieciešamību paušana valdībai, sadarbības nostiprināšana ar politiskajiem sabiedrotajiem valdībā.

Kopā panāksim, lai Preiļu novads ir pārticis, zaļš, par sevi lepna pašvaldība, kurā ikvienam ir mājas, darbs, iespēja pilnveidoties, atpūsties, uzņemt ciemiņus, pavadīt mierīgas vecumdienas. Būsim novads ar vairāk jaunām ģimenēm, darbīgiem, izglītotiem cilvēkiem, aktīvu uzņēmējdarbību, ražošanu, sporta un kultūras dzīvi, tūristu iecienīts galamērķis ar sakārtotu vidi, neapšaubāmu konkurētspēju, atbildīgu un vienotu politisko vadību, saglabātām tradīcijām.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
3 Māris Leikučs 1977
1 Zigmārs Erts 1983
10 Aldis Džeriņš 1971
5 Antons Znotiņš 1962
4 Arnis Griboniks 1980
9 Dāvis Pastars 1996
15 Inese Jaundzema 1976
8 Inese Zīmele 1978
18 Jānis Anspoks 1953
11 Jānis Greidāns 1986
12 Jānis Krumpāns 1970
14 Jānis Livdāns 1991
2 Juris Kovaļevskis 1961
13 Juris Rusiņš 1969
16 Konstantīna Seile 1957
17 Pēteris Romanovs 1945
6 Romāns Petrovs 1966
7 Romualds Kairāns 1958