NZA.LV Facebook lapa

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA / Auces novads

Par LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Auces novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pd57d81ce1102bf1 LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Auces novads

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA. Priekšvēlēšanu programma.

Mēs, Latvijas Zemnieku savienības saraksta deputātu kandidāti, piesakot sevi kārtējām pašvaldību vēlēšanām, pateicamies jums, cienījamie novada ļaudis par atbalstu, uzticot mums vadīt pašvaldības darbu. Pievilcīgas vides veidošana dzīvošanai, ilgstoša un līdzsvarota attīstībai ir mūsu kopīgais un nepārtrauktais mērķis. Mēs zinām, kā realizēt jaunas idejas un ikdienā to pierādām ar savu darbu. Mēs apzināmies savas iespējas, rēķināmies ar iespējamiem šķēršļiem, vērtējam reālo ekonomisko un sociālo situāciju valstī. Mūs vieno pieredze, profesionalitāte un atbildība par savu novadu, godīgums, atvērta un pozitīva domāšana. Mēs dzīvojam mūsu novadā, un gribam, lai tas ir attīstīts un plaukstošs – lai tas ir novads cilvēkiem.

Mēs kopā līdzdarbosimies lēmumu pieņemšanā un izpildīšanā. Auces novadam būt par vietu, kurā katrs cilvēks varētu dzīvot atbilstoši savām vajadzībām, interesēm, zināšanām un spējām; augt, iegūt izglītību un pilnveidoties visa mūža garumā; strādāt, lai nodrošinātu labklājību katram; dzīvot sakārtotā un drošā vidē. Strādāsim pie Auces novada īpašās identitātes un atpazīstamības. Iesaistīsimies valsts politikas veidošanā, izsakot pašvaldības viedokli par valstī notiekošo. Pastāvēsim par sava novada patstāvību.

Mēs veicināsim uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājot uzņēmumiem lietošanā pašvaldības zemes, telpas un infrastruktūru. Piesaistīsim speciālistus un atbalstīsim konkurētspējīgas pašmāju un eksporta tirgus produkcijas ražotājus. Atbalstīsim novada uzņēmējus, zemniekus un lauksaimniekus. Atbalstīsim investīciju piesaisti novadam. Uzturēsim kultūras un ekonomiskos sakarus ar ārvalstu partneriem. Nodrošināsim labvēlīgu vidi jaunu darba vietu izveidošanai.

Mēs rūpēsimies par tiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ paši nespēj sevi pietiekami nodrošināt. Saglabāsim un pilnveidosim esošos sociālo pabalstu veidus un sociālo pabalstu pieejamību. Nodrošināsim līdzsvarotu un godīgu sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem. Izveidosim sociālo māju Aucē. Turpināsim finansiāli atbalstīt Pensionāru biedrību aktivitātes – ikgadējos pensionāru saietus, sveikšanu apaļās dzīves jubilejās. Kopīgi domājot par novada attīstību, atbalstīsim arī Invalīdu biedrības, Represēto apvienību, citas novada biedrības un nodibinājumus. Sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām. Maksimāli saglabāsim primārās veselības aprūpes pieejamību pašvaldības teritorijā.

Mēs saimnieciski un ekonomiski izmantosim pašvaldības budžeta līdzekļus un resursus pašvaldības funkciju realizācijai. Piesaistīsim resursus ielu un ceļu stāvokļa uzlabošanai visā novadā. Turpināsim piesaistīt Eiropas Savienības un valsts līdzekļus pašvaldības teritorijas infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Turpināsim ielu apgaismojuma sakārtošanu. Turpināsim darbu pie lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas un dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanas. Īpašu uzmanību pievērsīsim namu apsaimniekošanas sistēmas attīstīšanai.

Mēs nodrošināsim iespēju saņemt kvalitatīvu un konkurētspējīgu vidējo izglītību. Sekmēsim iedzīvotāju tālākizglītību. Turpināsim uzlabot izglītības un kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi. Turpināsim atbalstīt īpaši talantīgos jauniešus. Turpināsim palielināt pašvaldības apmaksātu brīvpusdienu saņēmēju skaitu, lai nākamajos četros gados 1-12 klašu skolēniem piebiedrotos arī vismaz 5-6 gadīgie bērni. Atbalstīsim bērnu un jauniešu aktivitātes.

Mēs turpināsim attīstīt kultūras un sporta infrastruktūru, atjaunosim stadionu, izveidosim veloparku. Atbalstīsim kultūras un sporta aktivitātes dažādām iedzīvotāju grupām. Veicināsim tūrismu novadā. Uzlabosim atpūtas iespējas un svētku pasākumu kvalitāti novadā. Saglabāsim kultūrvēsturisko mantojumu. Turpināsim būtiski atbalstīt pašdarbības kolektīvus, Mūzikas un Mākslas skolas.

Mēs akcentēsim novada izcilās ainaviskās vērtības. Rūpējoties par vides kvalitāti un resursu lietderīgu izmantošanu, turpināsim īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Turpināsim sadzīves atkritumu savākšanas un šķirošanas sistēmas pilnveidošanu novadā.

Visiem mums lielajā dzīves plānā ir uzticēts augsts pienākums – būt cilvēkam. Mēs esam saliedējušies kopīgam darbam, lai kopā ar jums arī turpmāk virzītu pozitīvas pārmaiņas Auces novadā. Mēs esam par saimniecisku, ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti novadā! Mēs turpināsim iesākto!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
16 ALDIS LERHS 1965
13 ARNIS HOFMANIS 1960
1 GINTS KAMINSKIS 1966
3 Ģirts Ante 1989
10 INDRA ŠPELA 1965
15 INITA SABULE 1968
9 JURIS ĀBELE 1970
18 KRISTAPS KRAPAUSKIS 1991
8 MĀRIS EIHMANIS 1969
7 SINTIJA LIEKNIŅA 1981
11 VALDIS BERGMANIS 1962
2 Vija Keršus 1954
5 AIGARS VERNIS 1959
17 ANDRIS EGILS ĀBOLIŅŠ 1963
14 GITA BRIĢE 1980
4 ILZE ŠIMKEVICA 1969
12 INITA BILKŠTE 1962
6 MĀRTIŅŠ EGLĪTIS 1989