NZA.LV Facebook lapa

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA / Durbes novads

Par LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Durbes novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pd4237314ce1f59f LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Durbes novads

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA. Priekšvēlēšanu programma.

Saimnieki savā zemē!
Pārstāvam centriskas partijas Latvijas Zemnieku savienības ideoloģiju un tradīcijas. Iestājamies par racionālu saimniekošanu, procesu pār mantojamību, novada cilvēku vajadzību apmierināšanu, problēmu apzināšanu, pārdomātu un prognozējamu rīcību. Ir svarīgi, lai Domes darbs būtu saprotams novada iedzīvotājiem, domājot par to, kā padarīt viņu dzīvi pilnvērtīgu - jautājumu, problēmu un ierosinājumu vienkāršākā atrisināšanā. Katrs iedzīvotājs būs gaidīts Domē un pagastu pārvaldēs.
Durbes novads – videi draudzīgs, ar dabas un kultūrvēsturisko mantojumu bagāts, tūristiem interesants novads ar daudzpusīgi attīstītu lauksaimniecību, dīķsaimniecību un mazo uzņēmējdarbību, kvalitatīvu dzīves telpu un pieejamu konkurētspējīgu izglītību gan bērniem, gan pieaugušiem.
Mēs rūpējamies par novada vienmērīgu attīstību un turpināsim to darīt.
• Uzklausīsim novada iedzīvotāju vēlmes un ierosinājumus klātienē.
• Nodrošināsim kompetentu, korektu, tiesisku un atsaucīgu pašvaldības darbinieku darbību.
• Racionāls, bezdeficīta un uz attīstību vērsts budžets.
• Maksimāli izmantosim ES struktūrfondu līdzekļus un valsts investīciju programmas novada attīstībai.
• Uzturēsim kvalitatīvu novada avīzi un regulāri aktualizēsim pašvaldības mājas lapā esošo informāciju, veicinot informācijas apmaiņu starp domi, iestādēm un iedzīvotājiem.
• Organizēsim sapulces pagastos, deputātu regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem.
Lai paveiktu labus darbus nepieciešams domubiedru atbalsts, vēlme paveikt iecerēto, nesolīt neiespējamo, atzīt kļūdas, ticēt pašu spēkiem.
DARBS, LAUKSAIMIECĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
Durbes novada labklājība ir tieši atkarīga no pelnītāju skaita, viņu ienākumiem un iespējām tos palielināt.
• Turpināsim rūpēties par esošo infrastruktūru – uzturēsim ceļus, ūdens, kanalizācijas, apgaismojuma sistēmas.
• Turpināsim iesākto grantēto ielu asfaltēšanu Durbes pilsētā un citur novadā, saskaņā ar budžeta iespējām.
• Tiks veikta autoceļa Aistere - Rīgas, Liepājas šoseja grantētā ceļa noasfaltēšana.
• Atbalstīsim Vārves un Padones (dzelzceļa) tiltu rekonstrukcijas darbus.
• Lieģos, Celtnieku ielā ierīkosim gājēju pāreju, lai būtu drošāka ielas šķērsošana.
• Sadarbībā ar vietējiem zemniekiem veicināsim lauksaimniecības izejvielu iepirkšanas apjomu palielināšanu un jaunu darba vietu rašanos.

SOCIĀLĀ DROŠĪBA
Durbes novada labklājība ir tieši atkarīga no veseliem un par rītdienu drošiem iedzīvotājiem.
• Nodrošināsim visiem novada ļaudīm iespēju saņemt savlaicīgu un kvalitatīvu veselības aprūpi pie novadu apkalpojušajiem ģimenes ārstiem.
• Veidosim sociālos dzīvokļus, tādējādi racionāli izmantojot esošo pašvaldības dzīvojamo fondu, nepieļaujot vietējo cilvēku aizplūšanu uz citiem novadiem.
• Veidosim darba vietas novada bērniem vasaras skolas brīvlaikā sadarbībā ar NVA.
• Novadā nodrošināsim policijas dežūras.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, TŪRISMS un SPORTS
Durbes novada labklājība ir tieši atkarīga no izglītotiem un mūsdienu sabiedrībā integrētiem iedzīvotājiem.
• Labiekārtosim Pirmskolas izglītības iestādes "Ābolītis", Ata Kronvalda Durbes vidusskolas, bērnu centra “Briedēns” apkārtni un Dunalkas centru.
• Turpināsim atjaunot un modernizēt izglītības iestāžu telpas un aprīkojumu.
• Nodrošināsim brīvpusdienas visiem pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.
• Nodrošināsim vietas pirmsskolas izglītības iestādē visiem novada bērniem.
• Piesaistīsim līdzekļus un izveidosim jauniešu centru, lai nodrošinātu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu ārpus skolas.
• Atbalstīsim senioru biedrību darbību un nodrošināsim ar telpām.
• Atbalstīsim un veicināsim pašdarbnieku kolektīvu darbību.
• Atbalstīsim un nodrošināsim visu gadagājumu novada sportistu dalību sporta sacensībās.
• Organizēsim sporta nometnes bērniem un jauniešiem.
• Izveidosim atbalsta sistēmu par augstiem sasniegumiem sportā un kultūrā ārpus novada un Latvijas.
• Organizēsim bezmaksas transportu sporta un kultūras pasākumu apmeklējumiem.
• Glabāsim un vairosim latviešu kultūras mantojumu, kopīgi svinot Līgo un Ziemassvētkus. Veicināsim savstarpējo cieņu un toleranci.
• Turpināsim Vecpils Saieta nama un Lieģu kultūras nama atjaunošanas darbus.
• Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, Durbes pilskalna drupu iekonservēšanu un labiekārtošanu.
• Popularizēt Durbes novadu un pilskalnu kā vēsturisku pasākumu rīkošanas vietu.
• Turpināsim labiekārtot Durbes ezera apkārtni.
• Uzturēsim un pilnveidosim Vecpils un Dunalkas senlietu krātuves un Durbes muzeju.
• Atbalstīsim privātās iniciatīvas tūrisma un sporta jomā, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
11 Gunārs Krētainis 1960
5 Līga Jesere-Voitkēviča 1976
1 Ojārs Petrēvics 1955
8 Aleksandrs Frēlihs 1978
7 Andris Bergs 1975
2 Ervīns Jurkovskis 1985
10 Ģirts Kauliņš 1976
9 Gita Tauriņa 1990
12 Ilgonis Sprūds 1956
3 Inta Dreimane 1970
4 Maija Pēka 1984
6 Millija Anziķe 1953