NZA.LV Facebook lapa

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA / Jelgavas novads

Par LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Jelgavas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p233ea1c0aff81bc LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA Jelgavas novads

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA. Priekšvēlēšanu programma.

Izglītība

Attīstīt mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi visās izglītības iestādēs

Nodrošināt atbalsta personālu visās izglītības iestādēs

Organizēt pedagogu tālākizglītību tā, lai veiksmīgi ieviestu kompetencēs balstītu izglītības apguvi

Iesaistīt jauniešus aktīvai dalībai pašvaldības attīstībā, atbalstīt nevalstiskās organizācijas un veicināt finanšu līdzekļu piesaisti to aktivitātēm

Audzināt izpratni par pamatvērtībām, lokālpatriotismu un piederību

Veicināt profesionālās ievirzes izglītības pieejamību Jelgavas novadā

Nodrošināt līdzvērtīgas iespējas kvalitatīvam mūžizglītības piedāvājumam visiem novada iedzīvotājiem

Sadarboties ar LLU un LLKC, lai novada jaunieši iepazītu lauku uzņēmēju darbu

Saglabāt un uzturēt Jelgavas novada pašvaldības stipendijas kā finansiālu atbalstu studentiem ar teicamām sekmēm

Tautsaimniecība

Sekmēt pašvaldības sadarbību ar novada uzņēmējiem, veidojot nepastarpinātu dialogu, aktīvu atgriezenisko saiti, nodrošinot nepieciešamās izaugsmes iespējas un atbalstu

Aktīvi sekmēt degradēto īpašumu sakārtošanu, pastiprinot kontroli un elastīgi pielietojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

Izmantot vides iespējas (parku, ūdeņu, mežu u.tml.), kultūras un vēsturisko mantojuma uzņēmējdarbības attīstībai, darba vietu radīšanai un rekreācijas uzlabošanai darbspējīgu iedzīvotāju piesaistei

Atbalstīt vietējo produktu un pakalpojumu izmantošanu, palīdzot radīt jaunas tirdzniecības vietas un noieta tirgus iespējas

Pārdomāti plānojot, uzlabot darbu pie pašvaldības autoceļu sakārtošanas un sekmēt autoceļu fonda atjaunošanu valstī

Sadarbojoties ar uzņēmējiem, turpināt darbu pie infrastruktūras objektu sakārtošanas

Turpināt darbu pie vietējās atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējām

Sociālā aizsardzība

Veidot un attīstīt daudzveidīgus sociālos pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām

Paplašināt finansiāla atbalsta veidus ģimenēm t.sk. ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām ar invaliditāti

Gādāt par senioru dzīves kvalitātes saglabāšanas iespējām, nodrošinot aktīvu iesaisti pasākumos, ar projektu palīdzību apmaksātās veselības aktivitātēs

Pakāpeniski ieviest pašvaldības apmaksātu ēdināšanu izglītības iestādēs

Izveidot palīdzības fondu nepieciešamu finanšu līdzekļu piesaistei operācijas vai rehabilitācijas nodrošinājumam, operatīvas palīdzības gadījumiem novada iedzīvotāju dzīvības, veselības nodrošinājumam

Paplašināt veselības aprūpes speciālo palīglīdzekļu pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem

Sabiedriskā kārtība un drošība

Paaugstināt iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldības policijai

Ieviest vienotu videonovērošanas sistēmu un izveidot automātisku informācijas nosūtīšanu uz Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru

Aktivizēt sadarbību ar Valsts tiesībsargājošām institūcijām, nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību novadā

Organizēt pašvaldības policijas un izglītības iestāžu sadarbību

Izglītot bērnus un jauniešus interneta lietošanas sabiedriskās drošības jautājumos

Atbalstīt projektus, kas uzlabo novada iedzīvotāju drošību

Sports un tūrisms

Popularizēt tūrisma iespējas novadā, izveidot velotūrisma un ūdenstūrisma maršrutus

Stiprināt sporta tradīcijas, popularizēt sportisku un veselīgu dzīvesveidu, pilnveidot sporta bāzes un atbalstīt labākos novada sportistus

Veicināt āra trenažieru laukumu izveidošanu pagastos

Kultūra

Atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, rosināt Jelgavas novada vēsturiskās izveides saglabāšanu un turpināšanu

Sekmēt amatierkolektīvu darbību un māksliniecisko izaugsmi

Uzlabot kultūras infrastruktūru un papildināt kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi

Saglabāt mūsdienīgus bibliotēku pakalpojumus pieejamus tuvāk savai dzīvesvietai

Augstu vērtējot ģimeniskās vērtības, turpināt godināšanas tradīcijas

Atbalstīt Latvijas mēroga pasākumu organizēšanu, tādejādi atbalstot novada iedzīvotāju pašapziņu un veicinot atpazīstamību

Novada pārvalde

Saglabāt pagastu pārvaldes, sekmējot vienmērīgu teritorijas attīstību un nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus

Sadarbojoties pagastu pārvaldēm, SIA “Jelgavas novada KU”, glabāt un kopt apbedījumu vietas. Nodrošināt kapsētu paplašināšanu, kur tas ir objektīvi nepieciešams

Nodrošināt daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību Klientu apkalpošanas centros pagastu pārvaldēs

Veicināt iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti novada politikas veidošanā un īstenošanā, un veidot sadarbību starp iedzīvotājiem, uzņēmējiem un NVO dažādu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
8 Aivars Naglis 1963
3 Ilze Vītola 1976
2 Juris Lavenieks 1963
18 Juris Razživins 1983
6 Modris Jansons 1950
9 Ojārs Briedis 1957
4 Valda Sējāne 1950
1 Ziedonis Caune 1956
5 Edgars Turks 1945
15 Ilze Beide 1970
16 Inga Miķelsone 1991
19 Inga Striška 1982
14 Jānis Irbe 1966
17 Lauris Rudzītis 1983
10 Leonīds Koindži-Ogli 1952
13 Sandra Avota 1965
12 Sandris Roze 1977
7 Sņežana Boļšakova 1967
11 Valentīna Saviča 1956
20 Valentīns Toleiķis 1963