NZA.LV Facebook lapa

Mēs Ērgļu novadam / Ērgļu novads

Par Mēs Ērgļu novadam 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Ērgļu novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p4c99ebb9d6332a8 Mēs Ērgļu novadam Ērgļu novads

Mēs Ērgļu novadam. Priekšvēlēšanu programma.

Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu kandidātu saraksta
“Mēs Ērgļu novadam”
programma

Mūsu mērķis – attīstīt Ērgļu novadu par pievilcīgu vietu dzīvei un darbam

Pašvaldības attīstība
Turpināsim:
• realizēt Ērgļu novada pašvaldības attīstības programmu, tās ikgadēju izvērtēšanu un koriģēšanu atbilstoši reālajai situācijai;
• īstenot efektīvu, iedzīvotājiem draudzīgu pārvaldi novada domē un pagastu pārvaldēs;
• sniegt pilnīgu informāciju par pašvaldības darbu, plāniem un iecerēm gan informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas”, gan interneta mājaslapā www.ergli.lv;
• atbalstīt dažādu sabiedrisko organizāciju, interešu klubu un biedrību iniciatīvu realizēšanu;
• sniegt atbalstu bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā;
• sadarboties attiecīgo jautājumu risināšanā ar valsts dienestu un uzņēmumu struktūrvienībām – Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts meža dienestu, Latvijas Valsts ceļiem;
Strādāsim, lai:
• pilnveidotu sabiedrības iesaisti svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā;

Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi
Turpināsim:
• uzturēt un labiekārtot novada teritoriju gan asfaltējot ielas, gan uzlabojot gājēju celiņu stāvokli, gan izveidojot norāžu sistēmas lauku teritorijās;
• radīt pievilcīgu apkārtējo vidi, ierīkojot apstādījumus un uzstādot vides objektus;
Strādāsim, lai:
• uzlabotu visu komunālo pakalpojumu kvalitāti novadā, kā arī paplašinātu centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu;

Uzņēmējdarbība
Turpināsim:
• atbalstīt visa veida komercdarbību, veidojot tai labvēlīgu vidi visdažādākajās jomās gan maksimāli ātri sagatavojot un izsniedzot pieprasītos dokumentus, gan piedāvājot informāciju par finansējuma piesaistes, apmācību iespējām un citiem jaunumiem, gan maksimāli iesaistot vietējos uzņēmumus pašvaldības pasūtījumu izpildē;
• sadarboties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru tradicionālo uzņēmējdarbības nozaru attīstības veicināšanai novadā;
• veidot un popularizēt novada tūrisma produktus sadarbībā ar nozares uzņēmējiem;
Strādāsim, lai:
• sadarbībā ar nozaru uzņēmējiem popularizētu to radītos produktus gan valsts mērogā, gan aiz tās robežām.

Sociālā aprūpe, veselība
Turpināsim:
• sniegt sociālo palīdzību tiem, kam tā visvairāk nepieciešama;
• saglabāt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Ērgļu slimnīcā, Jumurdas un Sausnējas feldšerpunktos;
• nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti pašvaldības sociālās aprūpes centrā un ģimenes atbalsta centrā "Zīļuks”, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi;
Strādāsim, lai:
• iespēju robežās paplašinātu pabalstu saņēmēju loku un apjomu;
• maksimāli izmantotu speciālās konsultācijas un diagnostikas izmeklējumus dažādu medicīnas iestāžu izbraukuma pasākumos;

Izglītība, kultūra, sports
Turpināsim:
• nodrošināt pašvaldības pirmsskolas, pamata, vidējās izglītības iestāžu saglabāšanu un modernizāciju atbilstoši laikmeta prasībām;
• atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi, izmantojot gan pašu resursus, gan ārējos piedāvājumus;
• sadarboties ar sadraudzības pilsētām un ārvalstu partneriem, īstenojot kopējus projektus;
• uzturēt esošās sporta bāzes, veicināt ģimeņu un tautas sportu, atbalstīt novada sportistus citos klubos un sniegt atbalstu dalībai sacensībās;
• rūpēties par iespējami daudzveidīgu kultūras vērtību pieejamību Ērgļu novada iedzīvotājiem, sadarbojoties visām kultūras iestādēm un muzejiem;
• piedāvāt iespējas ikvienam interesentam darboties dažādos amatiermākslas un interešu pulciņos;
Strādāsim, lai:
• popularizētu Latvijas simtgades cikla un Dziesmu un deju svētku pasākumus, iesaistot ikvienu Ērgļu novada iedzīvotāju Ērgļu vērtuma atklāsmē.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
6 Agita Opincāne 1970
2 Aina Braķe 1952
8 Andris Dombrovskis 1954
1 Guntars Velcis 1961
9 Sandra Avotiņa 1964
7 Antra Grinberga 1956
3 Ivars Tirzmalis 1984
5 Sintija Māliņa 1988
4 Teiksma Eglīte 1970