NZA.LV Facebook lapa

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / Burtnieku novads

Par Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Burtnieku novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pca025ab6dbcc8b4 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Burtnieku novads

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Priekšvēlēšanu programma.

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”/“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Priekšvēlēšanu programma
Nacionālā apvienība ir un būs uzticīga Satversmē ierakstītajam Latvijas valsts mērķim: garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Šis darbs sākas šeit uz vietas – mūsu novadā!
Kultūra, izglītība un atbalsts ģimenei
Saglabāt un attīstīt visas mūsu novada izglītības iestādes.
Nodrošināt izglītības iespējas novadā ikkatram skolēnam pēc viņa spējām un vajadzības.
Turpināt finansiāli atbalstīt pedagogu darbu novada izglītības iestādēs.
Nodrošināt mūsdienīgu visu novada izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi.
Gādāt, lai bērnudārzos nebūtu rindu.
Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu skolēniem un bērnudārza audzēkņiem.
Realizēt novada mācību skolās.
Aktīvi piedalīties Latvijas valsts simtgades programmā ar daudzveidīgu kultūras programmu.
Atbalstīt projektu “Latvijas skolas soma”, radot iespēju ikvienam skolēnam apmeklēt kultūras pasākumus, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības un kultūrtelpu.
Atbalstīt skolēnu dalību mācību olimpiādēs, interešu izglītības pasākumos, lai veicinātu izglītotas un radošas personības izaugsmi.
Radīt lielākas iespējas izglītojamo ārpusklases pulciņiem un nodarbībām, īpaši atbalstot aktivitātes, kas vērstas uz latviskās kultūras iepazīšanu.
Līdzfinansēt kultūras pasākumus, kas veicina latviešu tautas tradīciju saglabāšanu.
Atbalstīt patriotiskās sabiedriskās organizācijas – jaunsardzi, zemessardzi un mazpulkus.
Atbalstīt brīvprātīgās ugunsdzēsēju komandas pagastos.
Nodrošināt vasaras nometnes novada bērniem un jauniešiem.
Veicināt jauniešu iesaistīšanos novada attīstībā, izstrādāt jaunatnes politikas attīstības programmu.
Atbalstīt iedzīvotāju kultūras un sporta aktivitātes.
Atbalstīt pašdarbības kolektīvu iesaistīšanos Latvijas valsts un starptautiska mēroga pasākumos.
Turpināt finansiāli atbalstīt sporta klubus un augstas klases sportistus.
Atjaunot un pilnveidot sporta laukumus pie Rencēnu un Ēveles pamatskolām, kā arī Vecates pagastā.
Atjaunot kultūras pasākumu norisei nepieciešamo infrastruktūru: Matīšu un Valmieras pagastu kultūras namus, kā arī Rencēnu un Matīšu brīvdabas estrādes.
Labiekārtot vidi pie Ēveles pagasta kultūras nama.
Nodrošināt kultūrvēsturisko un mākslas pieminekļu uzturēšanu un atjaunošanu.
Ierīkot akmens laikmeta muzeju Vecates pagastā.
Izveidot dabas takas Burtnieku ezera pieguļošajās teritorijās.
Iedzīvotāju interesēs veicināt sadarbību ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām un nevalstiskajām organizācijām.

Tautsaimniecība un finanses
Izveidot “Burtnieku novada grozu” mājražotāju produkcijas popularizēšanai.
Atbalstīt vietējo ražotāju produkcijas noietu.
Izveidot uzņēmējdarbības atbalsta centru.
Attīstīt novada tūrisma piedāvājumu un atvērt TIC Matīšos.
Atjaunot Valmiermuižas pils torni, atverot novada TIC un interaktīvo muzeju.
Izveidot amatnieku māju Rencēnos.
Paplašināt un uzlabot ielu apgaismojumu pagastu teritorijās.
Plānveidīgi organizēt novada ceļu un ielu uzlabošanu un uzturēšanu, piesaistot ES un pašvaldības finansējumu.
Sakārtot esošo dzīvojamo fondu un uzsākt jaunas dzīvojamās mājas būvniecību Valmieras pagastā.
Atbalstīt blīvi apdzīvoto teritoriju vides labiekārtošanu.
Renovēt pašvaldības kapličas.
Turpināt darbu pie sabalansētas Burtnieku ezera apsaimniekošanas sistēmas izveides.
Sociālais atbalsts un veselība
Izveidot senioru māju Ēvelē un pansionātu Matīšos.
Nodrošināt braukšanas maksas atvieglojumus Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā visiem novada pensionāriem.
Atbalstīt politiski represēto un pensionāru organizācijas.
Veicināt pensijas vecuma cilvēku un personu ar īpašām vajadzībām iesaisti novada sabiedriskajā dzīvē.
Nodrošināt aprūpi vientuļajiem pensionāriem, sniegt atbalstu audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm.
Atbalstīt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus skolās, nevalstiskajās organizācijās.

Pārvaldība
Pašvaldības ikgadējo budžetu plānot saskaņā ar novada attīstības stratēģijā un attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, kā arī ES fondu iespējām.
Paaugstināt iedzīvotājiem sniegto publisko un pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
Atbalstīt darbinieku profesionālo pilnveidi.
Organizēt regulāru supervīziju pašvaldības darbiniekiem.
Pilnveidot novada avīzi un mājaslapu.
Uzturēt dialogu ar iedzīvotājiem tradicionālajos un modernajos plašsaziņas līdzekļos, lai ikviens varētu aktīvi iesaistīties svarīgu lēmumu pieņemšanā.
Mūsu spēks ir darbos!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Igors Korņējevs 1962
1 Inese Gaumane 1961
17 Arnis ZUNDA 1968
4 Arturs Rudzītis 1952
13 Dace Vilde 1965
16 Guntis Skrastiņš 1959
8 Ieva Zunda 1969
12 Lelde Subatele 1970
3 Līga Stebere 1960
6 Māris Ērglis 1964
11 Māris Oliņš 1981
14 Māris Pētersons 1983
9 Mārtiņš Roziņš 1971
5 Ojārs Ābols 1954
15 Rimants Vīnups-Šakars 1988
10 Sarmīte Rodziņa 1951
7 Valdis Reinerts 1963