NZA.LV Facebook lapa

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / Kocēnu novads

Par Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Kocēnu novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p68eac796130db26 Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Kocēnu novads

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Priekšvēlēšanu programma.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

PRIORITĀTE
Kocēnu novada mērķtiecīga un līdzsvarota attīstība, iedzīvotāju dzīves vides, drošības un labklājības uzlabošana, uzņēmējdarbību veicinošas vides veidošana.
Profesionāla, efektīva, atklāta un godīga pārvalde.

PĀRVALDE
- Atklātība un godīgums pret novada iedzīvotājiem lēmumu pieņemšanā un realizēšanā.
- Racionāla finanšu plānošana un izmantošana.
- Eiropas Savienības finansējuma apguve novada attīstību veicinošu projektu īstenošanai.
- Informācijas pieejamības nodrošināšana, atklāts dialogs ar sabiedrību.
- Novada atpazīstamības veicināšana caur novada vērtībām, identitāti, iedzīvotājiem un viņu sasniegumiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, LAUKSAIMNIECĪBA, NVO
- Autoceļu, ielu regulāra uzturēšana, mērķtiecīga atjaunošana, sadarbība ar uzņēmējiem, t.sk. ceļu infrastruktūras uzlabošanā.
- Uzņēmējdarbības vides un komercdarbības (produktu, pakalpojumu) popularizēšana vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā.
- Tādu projektu, aktivitāšu īstenošana, kas sekmēs mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti novadam.
- Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu pārskatīšana.
- Konsultāciju sniegšana uzņēmējiem un lauksaimniekiem.
- Pašvaldības sociālā uzņēmuma izveidošana sabiedrībā nozīmīgu jautājumu risināšanai.
- Finansiāls atbalsts jauniem uzņēmējiem, vietējās sabiedrības iniciatīvas grupām, nevalstiskām organizācijām un biedrībām.

EKONOMIKA UN NODARBINĀTĪBA, VIDE
- Eiropas Savienības finansējuma izmantošana jaunu darbavietu radīšanai.
- Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās.
- Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem.
- Atbalsts daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanai.
- Dzīvojamā fonda paplašināšana novadā.
- Jaunām ģimenēm un bērniem draudzīgas vides veidošana.
- Dabas teritoriju ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana tūrisma veicināšanā.

SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE

- Ģimenēm labvēlīga nodokļu un atbalsta politika.
- Sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana.
- Atbalsts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai.
- Brīvpusdienu nodrošināšana skolēniem, 5- 6 gadīgajiem pirmsskolas audzēkņiem.
- Aktivitātes un atbalsts senioriem, represētajiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm.
- Pansionāta un aprūpes centra izveide.
- Veselību veicinošu pasākumu organizēšana bez maksas novada iedzīvotājiem.

IZGLĪTĪBA
- Konkurētspējīgas izglītības un kvalitatīvas, mūsdienīgas mācību vides attīstīšana.
- Izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem.
- Kvalitatīva izglītība un pēctecība izglītības programmās “pirmsskola - sākumskola - pamatskola”.
- Atbalsts jaunas PII un sākumskolas ēkas būvniecībai.
- Bezmaksas transporta nodrošināšana skolēnu nokļūšanai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē.
- Bezmaksas transporta nodrošināšana uz mūzikas un mākslas skolām.
- Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.
- Daudzveidīga Kocēnu Sporta skolas piedāvājuma attīstīšana.

KULTŪRA UN SPORTS
- Kultūrvides un sporta objektu uzturēšana, infrastruktūras pilnveidošana.
- Atbalsts pašdarbības kolektīviem, sportistiem un sporta komandām.
- Kultūrvēsturisko vērtību un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, jaunu tradīciju un telpu veidošana.
- Latvijas valsts simtgades aktivitāšu īstenošana novadā.
- Tradicionālo kultūras un sporta pasākumu rīkošana katrā novada apdzīvotā vietā.
- Novada vēsturiskā mantojuma izpēte, novadpētniecības materiālu izdošana.
- Bibliotēku pakalpojumu un materiālās bāzes uzlabošana.

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI
- Kvalitatīvi komunālie pakalpojumi par iespējami zemiem tarifiem.
- Tādu aktivitāšu īstenošana, kas ļauj samazināt maksājumus par patērētiem resursiem.
- Sadarbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā.

DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

- Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve.
- Drošības un kārtības uzlabošana, stiprinot sadarbību ar Valsts policiju, Zemessardzi, strādājot pie pašvaldības policijas izveides, attīstot video novērošanas sistēmu.
- Atbalsts brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībai.
- Neapsaimniekoto teritoriju sakārtošana.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
8 Dainis Trēziņš 1973
2 Evija Nagle 1973
4 Ivars Ādamsons 1970
17 Ivars Jēkabsons 1983
3 Jānis Dainis 1956
11 Jānis Grasbergs 1986
1 Jānis Olmanis 1958
7 Jānis Zagorskis 1960
16 Sandra Grīnliņa 1971
13 Sarmīte Bračka 1962
18 Vineta Vintere 1962
15 Andrejs Caps 1978
6 Gatis Keziks 1982
10 Gints Neimanis 1972
9 Ivars Ceriņš 1972
5 Modris Kokins 1959
12 Nauris Jurgenbergs 1988
14 Santa Rumba 1979