NZA.LV Facebook lapa

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / Priekules novads

Par Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Priekules novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p869b52110a5d20f Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Priekules novads

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Priekšvēlēšanu programma.

Mēs rūpēsimies, lai Kalētu, Gramzdas, Virgas, Bunkas, Priekules pagastos un Priekules pilsētā dzīve kļūtu vēl labāka. Mērķtiecīgi sakārtojot novada teritoriju, veidojot, radot iespējas un dažādojot pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, Priekules novads kļūs vēl pievilcīgāks dzīvošanai, izglītošanai, strādāšanai un uzņēmējdarbībai, jo mūsu galvenā vērtība esat Jūs, iedzīvotāji.
Mēs nodrošināsim attīstītu, pieejamu un kvalitatīvu infrastruktūru.
Turpināsim sadarbības veicināšanu ar sabiedrības sociālajiem partneriem, uzņēmējiem un kaimiņu novadiem. Lai mums radošs un sekmīgs kopdarbs kopā ar Jums, Priekules novada iedzīvotāji.
Sociālais atbalsts un veselība:
• Nodrošināsim kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību.
• Turpināsim atbalstīt daudzbērnu, aizbildņu un audžuģimenes, represētās personas, AES avāriju seku likvidatorus, kas kļuvuši par invalīdiem un to ģimenes, nodrošināsim aprūpi vientuļajiem iedzīvotājiem un turpināsim sadarbību ar nevalstiskām un kristīgām organizācijām.
• Nodrošināsim personu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā izveidojot diennakts centru personām ar īpašām vajadzībām, sniedzot atelpas brīdi vecākiem
• Veicināsim, organizēsim un atbalstīsim izglītošanos jaunu tehnoloģiju apgūšanā un iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs dažāda vecuma iedzīvotājus.
• Atbalstīsim sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus un veselīga dzīves veida popularizēšanu skolās, sociālajās institūcijās, iestādēs, nevalstiskajās organizācijās.
• Atbalstīsim sociālo uzņēmējdarbību, brīvprātīgo darbu un prakses vietas studējošajiem iedzīvotāju aprūpē.
Kultūra, izglītība un atbalsts iedzīvotājiem:
• Paplašināsim atbalstu izglītojamo ēdināšanā visās novada izglītības iestādēs.
• Pilnveidosim atbalstu dalībai olimpiādēs, interešu izglītības pasākumos, izglītojamo kvalitatīvai izaugsmei, lai uzlabotu novada jauniešu konkurētspēju.
• Turpināsim:
- labiekārtot aktīvās atpūtas vietas,
- atbalstīt pašdarbības kolektīvus, jaunsargu, mazpulku un citu kolektīvu aktivitātes,
- atbalstīt vasaras nometnes bērniem un jauniešiem,
- organizēt un finansēt pašvaldības projektu konkursus,
- nodrošināt skolēnu nodarbināšanu vasaras brīvlaikā,
- atbalstīt veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot jaunu pakalpojumu pieejamību novadā – peldbaseina būve, komplekso aktīvās atpūtas parku un laukumu izveide,
- sniegt un pilnveidot atbalstu cilvēkresursu izglītošanā.
Tautsaimniecība:
• Plānveidīgi realizēsim pašvaldības ielu, ceļu uzturēšanu un atjaunošanu visā novadā.
• Neatlaidīgi prasīsim, lai valsts dienesti sakārtotu un uzturētu valsts autoceļus mūsu novadā.
• Turpināsim strādāt pie ūdenssaimniecības un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas novadā.
• Turpināsim pilnveidot mūsdienīgu ielu apgaismojumu un teritoriju labiekārtošanu pilsētā un pagastos.
• Atjaunosim dzīvojamo fondu, lai atbalstītu speciālistus un novada iedzīvotājus.
• Popularizēsim novada tēlu, veicinot novada uzņēmēju atpazīstamību un tūrisma attīstību.
• Meklēsim iespējas un iniciēsim risinājumus likumdošanā, lai vietējie uzņēmēji varētu piedalīties pašvaldības iepirkumos, veicinot uzņēmējdarbības attīstību novadā.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Ainars Cīrulis 1970
9 Gražina Ķervija 1964
18 Ilze Lācīte 1978
8 Malda Andersone 1958
3 Mārtiņš Mikāls 1981
10 Rigonda Džeriņa 1972
5 Sarmīte Eidinta 1963
13 Vaclovs Kadaģis 1952
1 Vija Jablonska 1957
7 Andis Eveliņš 1969
17 Evita Valdmane 1984
4 Ģirts Ločmelis 1977
14 Gita Spiģere 1965
6 Gunta Gruntiņa 1989
15 Inita Rubeze 1970
16 Maira Rune 1987
11 Rims Mickus 1988
12 Rita Kuļikova 1936