NZA.LV Facebook lapa

Novadnieki / Apes novads

Par Novadnieki 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Apes novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pd2a1b41dc1236e3 Novadnieki Apes novads

Novadnieki. Priekšvēlēšanu programma.

Vēlētāju apvienības „Novadnieki”
priekšvēlēšanu programma
2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Mūsu programmas pamatā ir Cilvēks, kas vēlas dzīvot un strādāt atbilstoši savām vajadzībām, vēlmēm, interesēm, zināšanām un spējām. Esam pilni apņēmības savu darbu, dzīves pieredzi, zināšanas un labo gribu veltīt sava novada izaugsmei.
Mūsu mērķis ir saglabāt visu pozitīvo, kas ir sasniegts iepriekšējos gados un turpināt iesāktos darbus, kā arī strādāt pie novada nākotnes plānošanas ilgtermiņā.
Novada pašvaldība.
• Turpināsim pilnveidot novada pašvaldības sistēmu, panākot tās augstu efektivitāti pilsētas un pagastu iedzīvotāju vajadzību apmierināšanā.
• Aktīvi iesaistīsim novada iedzīvotājus svarīgu lēmumu pieņemšanā un taisnīgā budžeta sadalē starp pašvaldības iestādēm.
• Turpināsim pilnveidot e-pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.
Par izglītību.
• Saglabāt esošās izglītības iestādes un piedāvāt kvalitatīvu izglītību tuvāk dzīvesvietai.
• Turpināt mērķtiecīgu izglītības iestāžu mācību procesa uzlabošanu un pilnveidošanu, lai to maksimāli tuvinātu mūsdienu prasībām.
• Izmantot esošās novada izglītības iestāžu mācību bāzes pieaugušo profesionālajai apmācībai un tālākai izglītošanai.
• Atrast katrai skolai savu izglītojošo profilu novadā. Dažādot izglītības programmas novada izglītības iestādēs.
• Sekmēt un atbalstīt skolēnu iesaistīšanos profesionālās ievirzes izglītības programmās novada skolās.
• Novada pašvaldību ietvaros organizēt skolēnu nokļūšanu uz izglītības iestādēm, lai sekmētu bērnu mācīšanos novada skolās.
Veselība un sociālā palīdzība.
• Turpināt finansiāli un materiāli atbalstīt jaunās un daudzbērnu ģimenes, invalīdus, politiski represētos, grūtībās nonākušos, vientuļos, slimos, maznodrošinātos iedzīvotājus.
• Nodrošināt ar brīvpusdienām visus skolas vecuma bērnus.
• Atbalstīt veselības aprūpes pieejamību novada iedzīvotājiem.
• Pilnveidot atbalsta programmu jaundzimušajiem.
Novada saimniecība un ekonomiskā attīstība.
• Turpināt darbu pie ES līdzekļu un citu investīciju piesaistes izglītībai, dabas aizsardzībai, jaunu darba vietu radīšanai, sociālajai sfērai, ietvju un ceļu remontiem, ielu apgaismojuma rekonstrukcijai, kultūrai un sportam.
• Atbalstīt uzņēmējus, kuri ieguldījuši un gatavi ieguldīt līdzekļus jaunu darba vietu radīšanai novadā.
Kultūra un sports.
• Saglabāt novadā esošās kultūras iestādes, nodrošinot vienotu kultūras darba plānošanu, attīstīšanu un efektīvu pārvaldīšanu.
• Saglabāt un izkopt novada pagastos esošās sporta un kultūras tradīcijas, finansiāli atbalstot amatieru kolektīvu darbību.
• Sadarbībā ar biedrībām un sporta klubiem atbalstīsim sporta tradīciju pilnveidošanu, nodrošināsim esošo sporta bāžu pieejamību un pareizu apsaimniekošanu.
• Atbalstīt nevalstisko, sabiedrisko un reliģisko organizāciju darbību.
Vide un labiekārtošana.
• Veiksim novada pašvaldības iestāžu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu.
• Veicināt novada iedzīvotāju aktivitāti vides veidošanas un kopšanas jomā, akcentējot mūsdienīgas, estētiskas, ekoloģiskas un veselīgas vides nozīmīgumu.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Aivars Maltavnieks 1963
10 Andris Zeltiņš 1968
7 Inga Grigāne 1969
6 Jānis Bambulis 1979
4 Laima Bētere 1966
8 Laura Vāciete 1981
9 Lūcija Kapača 1950
2 Normunds Prazņicāns 1979
3 Sarmīte Apine 1988
5 Uģis Jūgs 1977