NZA.LV Facebook lapa

Partija Vienoti Latvijai / Madonas novads

Par Partija Vienoti Latvijai 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Madonas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p65ad4ece5f84c2b Partija Vienoti Latvijai Madonas novads

Partija Vienoti Latvijai. Priekšvēlēšanu programma.

Mūsu mērķis ir ekonomiski attīstīts, taisnīgi pārvaldīts Madonas novads, kurā katrs iedzīvotājs var realizēt savas ieceres un spēj vairot savu labklājību.
Pārvalde
Būtiski jānodala lēmējvaras un izpildvaras funkcijas. Jāizveido pilsētas pārvalde kā atsevišķa struktūrvienība. Jāizveido pārdomāta visa novada ilgtermiņa attīstības programma, lai iedzīvotājiem būtu saprotams kādi investīciju projekti tiks realizēti. Investīciju projekti un budžeta sadalījums jāveido balstoties uz pārvalžu ieteikumiem, kuros apkopotas iedzīvotāju pamatotas vēlmes un vajadzības.
Budžets
Novada budžeta sadale jāveic proporcionāli iedzīvotāju skaitam un iestāžu daudzumam, nepieļaujot budžeta tēriņus apšaubāmos projektos. Jānodrošina novada budžeta decentralizācija atbilstoši investīciju programmai, veidojot vienlīdzīgu attieksmi pret katru novada iedzīvotāju. Jāpanāk, lai novada administrācijas izdevumi nepārsniegtu 10 – 12 % apmēru no kopīgā novada budžeta. Racionāli jāapsaimnieko pašvaldības nekustamie īpašumi un jāatsakās no zaudējumus nesošajiem.
Komunālā saimniecība
Jānodrošina pašvaldības komunālo uzņēmumu darbība kā uz Madonas novada iedzīvotāju vajadzībām vērstu, draudzīgu pakalpojumu sniedzēju. Komunālo pakalpojumu tarifiem jābūt “caurspīdīgiem”, lai tie būtu saprotami ikvienam pakalpojuma saņēmējam.
Jāizveido droša un patīkama vide pilsētā un pagastos, uzlabojot ielu apgaismojumu, izbūvējot gājēju celiņus un atjaunojot gājēju pārejas Madonas lielākajos ielu krustojumos.
Jāatrisina novada klaiņojošo dzīvnieku problēmu, piesaistot Madonas dzīvnieku patversmi.
Sociālā palīdzība, veselības aprūpe
Ar sociālo pabalstu un citām palīdzības formām sniegsim atbalstu iedzīvotājiem, kuriem tas reāli nepieciešams un likumiski pamatots, cenšoties izskaust “profesionālos pabalstu saņēmējus”.
Atbalstīsim ģimenes ārsta darbību katrā pagastā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ģimenes ārstu prakses ar telpām.
Nodrošināsim iedzīvotājiem veļas mazgāšanas, žāvēšanas un higiēnas pakalpojumu saņemšanu.
Atbalstīsim ģimenes, nodrošinot izglītības iestāžu audzēkņus ar brīvpusdienām, bezmaksas nokļūšanu uz izglītības iestādēm.
Izglītība
Nodrošināsim pamatskolu un pirmskolas izglītības iestāžu darbību katrā pagastā vai pēc iespējas tuvāk bērna dzīves vietai. Atjaunosim materiāli tehnisko aprīkojumu visās izglītības iestādēs, veicinot kvalitatīvas izglītības saņemšanu.
Atbalstīsim ar finansējumu bērnu un jauniešu centrus, mākslas, mūzikas un sporta skolas, lai veicinātu bērnu izglītības paplašināšanu un talantu izkopšanu. Rosināsim finanšu līdzekļu novirzīšanu Madonas mūzikas skolas rekonstrukcijai.
Madonas vidusskolā rosināsim esošo programmu papildināšanu ar profesionālo iemaņu apguves iespējām.
Veicināsim atbalsta programmas izstrādi novada jauniešiem, lai pēc visa veida apmācību un studiju beigšanas būtu vēlme dzīvot un strādāt Madonas novadā.
Kultūra un sports
Atbalstīsim esošo kultūras vērtību saglabāšanu, nodrošinot labvēlīgu vidi amatiermākslas kolektīvu darbībai.
Paredzēsim lielāku finansējumu no novada budžeta kultūras un sporta pasākumu organizēšanai pagastos, saprotot, ka kvalitatīvu kultūras un sporta pasākumu organizēšanu nav iespējams nodrošināt ar pašfinansējumu.
Rosināsim rast iespēju Madonas pilsētas un pagastu sporta bāžu pieejamībai un sporta pasākumu apmeklējumam novada iedzīvotājiem bez maksas vai par adekvātu samaksu, līdzvērtīgi kā citos novados.
Palielināsim atbalstu novada sporta klubu darbībai un sportistiem, kuri veicina Madonas novada popularitāti un atpazīstamību.
Meklēsim iespējas Madonas pilsētā uzbūvēt peldbaseinu un ledus halli.
Atbalstīsim Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” racionālu darbību un attīstību.
Uzņēmējdarbība
Nodrošināsim Madonas novada pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbību, nekropļojot uzņēmējdarbības vidi novadā. Neradīsim nevajadzīgu, dotētu konkurenci novada uzņēmējiem. Meklēsim iespējas uzņēmējdarbības atbalstam ne tikai samazinot uzņēmumu nekustamā īpašuma nodokli, bet rodot risinājumus uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras – ceļu, komunikāciju pieslēgumu, labiekārtotu teritoriju izveidei un dzīvokļu celtniecībai, šādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju dzīvot un strādāt novadā.
Atbalstīsim novada lauksaimniekus ar produkcijas realizāciju Madonas novada iestādēs. Risināsim Madonas pilsētas tirgus sakārtošanu skaidri saprotamai lauksaimniecības un mājražotāju produkcijas realizācijai.
Piedāvāsim atjaunot Madonas novada uzņēmēju konsultatīvo padomi informācijas apmaiņai starp uzņēmējiem un novada domi.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Ivars Miķelsons 1962
9 Andrejs Pļaviņš 1972
16 Artūrs Vāvere 1990
11 Baiba Platače 1955
19 Dāvis Ivanovs 1991
6 Edgars Lācis 1960
10 Gita Lancmane 1970
5 Guntis Šahno 1963
20 Ilga Gailuma 1963
18 Irita Gaile 1973
12 Ivars Janovskis 1964
14 Jevgenijs Tarasovs 1989
7 Laura Smudze 1978
8 Liene Ankrava 1984
17 Māris Belorags 1963
13 Oskars Janovičs 1967
3 Rudīte Petrovica-Zariņa 1961
15 Silvija Čurkste 1962
4 Vaira Studente 1966
2 Valdis Broks 1965