NZA.LV Facebook lapa

Partija VIENOTĪBA, Latvijas attīstībai / Inčukalna novads

Par Partija VIENOTĪBA, Latvijas attīstībai 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Inčukalna novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p3082da87cf87a01 Partija VIENOTĪBA, Latvijas attīstībai Inčukalna novads

Partija VIENOTĪBA, Latvijas attīstībai. Priekšvēlēšanu programma.

Partiju „Vienotība” un „Latvijas attīstībai”
Inčukalna novada domes vēlēšanu
PROGRAMMA

Partijas „Vienotība” un „Latvijas attīstībai” ir apvienojušās, lai kopīgiem spēkiem attīstītu Inčukalnu par labi pārvaldītu, saliedētu un uz izaugsmi orientētu novadu, sakārtojot tā infrastruktūru, veicinot tūrismu, kā arī nodrošinot kvalitatīvas izglītības pieejamību.

Infrastruktūra un tūrisms

Novada attīstību balstīsim uz ilgtspējīgas attīstības principu, kura pamatā ir sociālo, ekonomisko un vides aspektu mijiedarbība.

• Turpināsim ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju, kā arī ēku siltināšanu;
• Sistematizēsim ceļu un ielu uzturēšanas, kā arī remonta darbus;
• Sekmēsim apvedceļa izbūvi, lai mazinātu kravas transporta plūsmu caur Inčukalna centru;
• Atbalstīsim mājdzīvnieku aprūpētājus Vangažos, ierīkojot speciālas pastaigu vietas, kā arī uzstādot mītnes vietas kaķiem;
• Atbalstīsim novada tūrisma veicinošus projektus un izveidosim novada tūrisma karti;
• Sakārtosim Vangažu kapu īpašuma tiesību un apsaimniekošanas jautājumus;
• Sadarbojoties ar uzņēmumiem, iedzīvotājiem un kontrolējošajām institūcijām, panāksim gaisa un ūdens kvalitātes uzlabošanu novada problēmzonās;
• Sakārtosim teritorijas plānojumu un būvniecības noteikumus.

Izglītība un sports

Nodrošināsim kvalitatīvas izglītības un sporta aktivitāšu pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam, tādējādi ilgtermiņā veicinot novada sabiedrības izaugsmi.

• Izstrādāsim izglītības attīstības stratēģiju, kas būs orientēta uz skolēnu piesaisti novada skolām;
• Sekmēsim skolēnu vasaras darbu prakses novada uzņēmumos;
• Atbalstīsim bērnu un jauniešu dienas centra darbību novadā, kā arī tehnisko un jaunrades pulciņu organizēšanu tajā;
• Turpināsim atbalstīt jaunsardzes vienību darbību un to popularizēšanu novadā;
• Izveidosim novada sporta skolu un izstrādāsim Inčukalna sporta attīstības stratēģiju, īpašu uzmanību pievēršot, bezmaksas sporta nodarbību nodrošināšanai bērniem, kā arī vienotu sporta pasākumu organizēšanai novadā;
• Turpināsim strādāt pie bērnu rindu samazināšanas pirmskolas izglītības iestādēs.

Sociālā sfēra

Ieviesīsim līdzsvarotu sociālekonomisko politiku, par prioritāti nosakot ģimeni.

• Sniegsim atbalstu sociāli neaizsargātākajiem iedzīvotājiem;
• Organizēsim ģimenēm veltītus kultūras un izklaides pasākumus;
• Tiks izveidota Inčukalna novada „Ģimenes karte”, kas novadā deklarētajām ģimenēm ar bērniem dos dažāda veida priekšrocības – nodokļu atlaides, atlaides pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un interešu izglītībai, kā arī atlaides kultūras iestādēs;
• Nodrošināsim iedzīvotājiem pieeju bezmaksas juridiskajām konsultācijām vienu reizi mēnesī.

Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība

Novadu attīstīsim par uzņēmējdarbībai pievilcīgu vietu, izmantojot novada izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli un mazinot birokrātiskos šķēršļus.

• Veidosim un uzturēsim pastāvīgu komunikāciju ar uzņēmējiem;
• Veicināsim uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājot uzņēmumiem lietošanā pašvaldības zemes, telpas un infrastruktūru;
• Turpināsim strādāt pie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu programmas uzņēmumiem;
• Turpināsim uzlabot publiskās tirdzniecības vietas, lai saimnieciskās darbības veicēji var komfortabli veikt savas produkcijas tirgošanu.

Kultūra

Rūpēsimies, lai novadā tiktu saglabātas kultūras vērtības un nodrošināsim, lai katram novada iedzīvotājam būtu iespēja līdzdarboties kultūras dzīvē.

• Nodrošināsim Vangažu kultūras nama un Inčukalna tautas nama labiekārtošanu, kā arī Inčukalna bibliotēkas rekonstrukciju;
• Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus un uzlabosim sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām;
• Saglabāsim kultūrvēsturisko mantojumu novadā, nodrošinot vienotu kultūras darba plānošanu un popularizēšanu;
• Atbalstīsim novada svētku organizēšanu;
• Izveidosim Inčukalna novada vēstures muzeju.

Novada budžets un finanses

Veidosim sabalansētu budžetu, par galvenajām prioritātēm izvirzot novada attīstību un sociālo labklājību.

• Veiksim pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzņēmumu funkcionālo auditu, lai nodrošinātu efektīvāku novada pārvaldību;
• Pilnveidosim e-vides izmantošanu novada domes darbībā, kā arī nodrošināsim domes un tās kapitālsabiedrību tiešsaistes publikācijas ar to lēmumiem, tarifu veidošanās principiem un informāciju par gada budžeta plānu tā īstenošanu un izmaiņām;
• Nodrošināsim iepirkuma procedūras atklātību un caurspīdīgumu;
• Uzlabosim atalgojuma sistēmu novada domē un tās iestādēs, mazinot sociālo nevienlīdzību starp dažādu struktūru darbiniekiem.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Alda Freimane 1948
3 Arvīds Blaus 1950
1 Modris Jaunups 1954
5 Andra Bērziņa 1969
17 Elīna Briede 1981
13 Gunta Reniņa 1966
18 Henrijs Avotiņš 1993
9 Inese Reniņa 1987
12 Iveta Ragoviča 1978
10 Kaspars Priedītis 1982
14 Līga Cera 1974
15 Līvija Šingele 1955
11 Renārs Bedrītis 1974
6 Sarmīte Rauza 1969
8 Uģis Resnis 1987
4 Valda Pavloviča 1954
7 Valters Lījvaks 1973
16 Vita Oša 1958