NZA.LV Facebook lapa

Partija VIENOTĪBA / Ozolnieku novads

Par Partija VIENOTĪBA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Ozolnieku novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p9f9c84d7483a189 Partija VIENOTĪBA Ozolnieku novads

Partija VIENOTĪBA. Priekšvēlēšanu programma.

Vienotības mērķis ir Ozolnieku novada ilgtspējīga attīstība - pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana, sakārtota pašvaldības infrastruktūra, pārdomāta budžeta un nodokļu politika, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā.
Mūsu prioritātes Ozolnieku novada attīstībā:

IELAS, CEĻI UN SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
• Regulāri novērtējot ceļu un ielu stāvokli, nosacīsim prioritātes to sakārtošanai.
• Ielu un ceļu rekonstrukciju realizēsim caurspīdīgi, ievērojot loģiskas pēctecības principu komunikāciju tīklu izbūves un ceļu seguma atjaunošanas darbos.
• Pilnveidosim ielu un iekšpagalmu apgaismojuma sistēmu.
• Risināsim stāvlaukumu problēmas iedzīvotāju automašīnām.
• Paaugstināsim satiksmes drošību uz ielām, ceļiem un brauktuvju šķērsošanas vietās.
• Izvērtējot iedzīvotāju vajadzības, izbūvēsim gājēju un velosipēdistu celiņus.
• Uzlabosim sabiedriskā transporta pieejamību visiem novada iedzīvotājiem kā prioritāti izvirzot iespēju nokļūt uz darba vietu un izglītības iestādi.

DAUDZDZĪVOKĻU NAMU APSAIMNIEKOŠANA UN KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI
• Strādāsim, lai komunālo pakalpojumu tarifi būtu pamatoti un iedzīvotājiem saprotami.
• Ievērojot iedzīvotāju vēlmes un risināsim karstā ūdens nodrošināšanas problēmas Ānes daudzdzīvokļu namos.
• Sniegsim atbalstu daudzdzīvokļu namu siltināšanas procesā.
• Piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, paplašināsim ūdensvada un kanalizācijas tīklus, uzlabosim dzeramā ūdens kvalitāti, veiksim notekūdeņu savākšanu un attīrīšanas ietaišu ierīkošanu novada ciemos.

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE UN PIEEJAMĪBA, KULTŪRA, VIDE
• Uzlabosim izglītības kvalitāti novadā:
- izveidojot motivējoša atalgojuma un materiālās stimulēšanas sistēmu,
- attīstot tehniskās jaunrades interešu izglītību novada skolās,
- ieviešot pedagoģisko darbinieku tālākizglītības sistēmu novadā,
- piesaistot jaunus pedagogus, paredzot studiju maksas kompensēšanu, dienesta viesnīcu vai pašvaldības īres dzīvokli.
• Ar pašvaldības un piesaistot ES fondu finansējumu, sakārtosim stadionus izglītības iestādēs.
• Nodrošināsim visiem bērniem vietas pašvaldības bērnudārzos pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai vai adekvātu kompensāciju.
• Internetā sniegsim informāciju par rindām pirmskolas izglītības iestādēs.
• Finansiāli atbalstīsim novada pašdarbības kolektīvus, sportistus, kultūras un sporta pasākumus.
• Organizēsim izzinošas un izglītojošas vasaras nometnes novada bērniem un jauniešiem.
• Rūpēsimies par apkārtējās vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, lai mūsu bērni augtu drošā, sakoptā un veselīgā vidē:
- novada ciemos labiekārtosim bērnu spēļlaukumus un aktīvās atpūtas vietas,
- īpašu vērību pievērsīsim vidi degradējošu objektu sakārtošanai. Mūsu redzējums – videi draudzīgs un sakārtots novads.

ATBILDĪGA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA POLITIKA
• Pārskatīsim nekustamā īpašuma atlaižu piemērošanu, novēršot novadā dzīvojošo iedzīvotāju diskrimināciju.
• Samazināsim nekustamā īpašuma nodokļus pastāvīgajiem novada iedzīvotājiem, īpaši senioriem.
• Veicināsim uzņēmējdarbību, izstrādājot pārdomātu nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu sistēmu novadā.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
• Izveidosim videonovērošanas sistēmu novada ciemos un infrastruktūras objektos.
• Stiprināsim pašvaldības policijas kapacitāti, organizēsim regulāras patrulēšanas novada ciemos, pie izglītības iestādēm, izklaides pasākumos un atpūtas objektu apkārtnē.
SOCIĀLĀ POLITIKA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
• Materiāli atbalstīsim seniorus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, politiski represētos, daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātos.
• Paplašināsim fizioterapijas pakalpojumu pieejamību novada doktorātā.
• Uzlabosim SAC “Zemgale” iemītnieku dzīves apstākļus, veicot iekštelpu remontu un paplašinot brīvā laika pavadīšanas iespējas.
• Nodrošināsim novada iedzīvotājiem izmantot pašvaldības iestāžu sniegtos pakalpojumus un infrastruktūru uz atvieglotiem nosacījumiem.

LABA PĀRVALDĪBA NOVADĀ
• Uzklausot iedzīvotāju viedokļus lemsim par novada attīstības prioritātēm gan par konkrētajā vietā veicamo.
• Regulāri publicēsim informāciju par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu.
• Uzlabosim pašvaldību iepirkumu procesa caurspīdīgumu nosakot, ka piedāvājumu atvēršanas sēdēm jābūt atklātām.
• Veidosim sabalansētu budžetu, kurā galvenās prioritātes būs izvirzīta izglītība un pārdomātas investīcijas novada infrastruktūrā.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Uldis Ainārs 1975
3 Ainārs Kākers 1972
5 Andris Apaļais 1972
8 Edgars Balodis 1960
7 Ģirts Landsmanis 1977
11 Igors Vinokurovs 1939
13 Ilona Ekmane 1966
9 Ināra Gaile 1953
12 Inga Zundure 1974
2 Irēna Rituma 1961
15 Līga Tamberga 1973
6 Maija Sproģe 1957
4 Mārīte Skrinda 1961
14 Olga Dzene 1952
10 Oskars Šmeliņš 1963