NZA.LV Facebook lapa

Partija VIENOTĪBA / Rūjienas novads

Par Partija VIENOTĪBA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Rūjienas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pbc1e4a04ff91bca Partija VIENOTĪBA Rūjienas novads

Partija VIENOTĪBA. Priekšvēlēšanu programma.

Mēs esam uzņēmīgi, uz sadarbību vērsti, atklāti un drosmīgi īstenot jaunas idejas. Mūsu komandā ir jauni un enerģiski cilvēki, kas grib ieguldīt savu darbu novada un sabiedrības labā.

Mēs Rūjienas novadā par prioritātēm izvirzām:

• patīkamu un drošu vietu dzīvošanai;
• attīstītu uzņēmējdarbības vidi un jaunas darba vietas;
• efektīvu pārvaldību.

SABIEDRĪBA

Nodrošināsim bērnudārza pakalpojumus Rūjienas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (deklarēti vismaz vienu gadu) par brīvu.
Paplašināsim atbalstu dziesmu svētku kustībai, pašdarbības kolektīviem, aktīvai atpūtai un sportam, veidosim plašu informācijas un literatūras resursu pieejamību.
Ieviesīsim bezmaksas pusdienas novada bērniem.
Izveidosim veco ļaužu dienas centru.
Rūjienas sporta hallē ierīkosim bērnu pieskatīšanas stūrīti, kas darbosies darba dienu vakaros.
Nodrošināsim iespēju novada iedzīvotājiem novada informatīvo laikrakstu saņemt bezmaksas.

VIDE

Nodrošināsim regulāru ceļu tīrīšanu novadā, lai mazinātu putekļus, un ārpus pilsētas lauku ceļu apstrādāšanu ar pretputekļu līdzekļiem pie tām mājām, kuras atrodas pie grants ceļiem.
Veicināsim daudzdzīvokļu namu siltināšanu.
Iekārtosim novadā mūsdienīgus bērnu rotaļu laukumus.
Uzlabosim atkritumu apsaimniekošanu, popularizējot atkritumu šķirošanu, nodrošinot to savākšanu pie ūdenstilpnēm, parkos, mežos u.c. publiskās vietās.
Sakārtosim gājēju un velobraucēju infrastruktūru (ietves, nobrauktuves, stāvvietas).
Ieviesīsim suņu turēšanas noteikumus, rūpējoties gan par suņu labturību, gan vides sakoptību un drošību.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN NODARBINĀTĪBA

Izveidosim bezdarba mazināšanas programmu, veicinot sadarbību starp uzņēmējiem, darba meklētājiem un NVA.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, izveidosim jaunu tradīciju – ieviesīsim Novada uzņēmēju dienu, aicinot piedalīties gan esošos uzņēmējus, gan mājražotājus, gan atsevišķu sadaļu veltot biznesa uzsākšanas iespējām.
Izveidosim Rūjienas pārrobežu biznesa inkubatoru, sniedzot administratīvo atbalstu, kas apvienotu lauksaimniekus, uzņēmējus un inovatorus, saistot to ar nodarbinātības programmu.

PĀRVALDĪBA

Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimumu vienīgajam mājoklim. Piemērosim nekustamā īpašuma nodokļu atlaides mājokļiem, atbilstoši deklarēto cilvēku skaitam, par katru cilvēku nosakot atlaidi no aprēķinātā nodokļa. Novirzīsim 25 procentus no iekasētā nekustamā īpašuma nodokļa konkrētās apkaimes attīstībai, un par ieguldījumu infrastruktūrā lems apkaimes iedzīvotāji.
Lai pareizi un ekonomiski tiktu tērēts pašvaldības budžets, pārskatīsim jau pieņemtos lēmumus, to ekonomisko pamatojumu, uzklausot arī sabiedrības viedokli.
Samazināsim komunālos maksājumus Rūjienas novadā.
Atcelsim saistošajos noteikumos noteikto kapuvietas nomas maksu Rūjienas pilsētas kapos.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Dana Alpeusa 1987
4 Inese Vīksna 1953
2 Inguna Ločmele 1960
6 Roberts Namnieks 1993
5 Aiga Kupce 1989
9 Dzidra Skalberga 1960
15 Edgars Tukmanovs 1992
11 Edīte Vucina 1975
13 Gints Bokmanis 1987
8 Inese Ozola-Bondare 1979
16 Intars Teļšinsks 1978
7 Kalvis Tomsons 1989
12 Laura Lielbārde 1987
14 Sanita Miška 1971
10 Valdis Apsītis 1968
3 Vita Medene 1962