NZA.LV Facebook lapa

Politiskā partija Reģionu alianse / Alojas novads

Par Politiskā partija Reģionu alianse 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Alojas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pf24abb5b64c06b0 Politiskā partija Reģionu alianse Alojas novads

Politiskā partija Reģionu alianse. Priekšvēlēšanu programma.

Mēs esam izvirzījuši kopīgu mērķi – strādāt Alojas novada iedzīvotāju interesēs. Mums ir svarīga novada attīstība. Mēs vēlamies, lai novads būtu stiprs un vienots, lai ikviena teritorija tiktu īpaši izcelta un ikviens iedzīvotājs justos piederīgs, novērtēts, atbalstīts. Mūsu komandas sastāvā ir dažādu nozaru speciālisti, kuru pieredze ļaus nodrošināt programmas izpildi.

Izglītība.
Novada attīstības pamats ir augstas kvalitātes izglītība. Mēs apņemamies:
Saglabāt un pilnveidot novadā esošās izglītības iestādes, nodrošinot izglītības pakalpojumu kvalitāti.
Attīstīt izglītības iestādes, papildinot to funkcijas. Alojas Ausekļa vidusskolai rast iespēju specializācijai, lai novadā saglabātu vidusskolu. Novadā saglabāt esošās pirmsskolas izglītības iestādes, nodrošinot bērna attīstībai nepieciešamo materiālo bāzi. Piedāvāt alternatīvās izglītības metodes pirmsskolas iestādēs. Nodrošināt visos izglītības līmeņos nepieciešamo atbalsta personālu. Alojā uzcelt PII Auseklītis piebūvi, veikt Alojas Ausekļa vidusskolas rekonstrukciju.
Pilnveidot bērnu un jauniešu interešu izglītības piedāvājumu, iesaistot dienas centrus un kultūras namus. Nodrošināt katram iespēju attīstīt savus talantus, veicināt mūžizglītību.
Atbalstīt novada izglītības iestāžu starptautisko sadarbību.

Uzņēmējdarbība.
Uzņēmējdarbība ir novada balsts. Mēs apņemamies:
Atbalstīt uzņēmējdarbību novadā, veidot Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku “Sala” par spēcīgu un atpazīstamu biznesa konsultāciju centru. Turpināt rīkot biznesa plānu konkursus un piešķirt finansiālu un konsultatīvu atbalstu jaunajiem uzņēmējiem.

Novada pārvalde un attīstība.
Nodrošināt efektīvu pašvaldības pārvaldību, tai skaitā pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību novada iedzīvotāju interesēs. Uzturēt saikni ar jebkuru iedzīvotāju, uzklausīt visas iedzīvotāju grupas, NVO, uzņēmējus.
Paaugstināt Pašvaldības policijas darba efektivitāti, veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām. Uzstādīt videonovērošanas kameras.
Turpināt sadarbību ar Salacas baseina pašvaldībām un Vidzemes tūrisma asociāciju.
Finansiāli atbalstīt NVO dalību novada attīstību veicinošos projektos.

Medicīna, sociālā aprūpe.
Budžeta iespēju robežās piešķirt brīvpusdienas pirmsskolas iestāžu izglītojamajiem, nodrošināt brīvpusdienas visiem skolēniem novada skolās.
Veidot labiekārtotas sociālās/pusceļa mājas Puikules stacijas ciematā un Ozolmuižā, lai veicinātu bērnu bāreņu un vientuļo pensionāru iekļaušanos sabiedrībā.
Veidot paaugstināta aprūpes līmeņa pansionātu Vīķu muižā. Saglabāt feldšeru punktu Ozolmuižā.

Komunālā saimniecība, ceļi.
Izstrādāt pašvaldības ceļu, ielu un ietvju rekonstrukcijas plānu, atbilstoši budžeta iespējām to īstenot. Uzsākt ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju Staicelē. Izstrādāt pašvaldības mājokļu apsaimniekošanas politiku, finansiāli atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanu. Sakārtot Alojas un Staiceles kapsētas.

Kultūra un sports.
Nodrošināt un pilnveidot kultūras, atpūtas un sporta pieejamību visu vecumu un interešu grupām. Veidot bibliotēkas kā izglītības un kultūras centrus, nodrošināt tajās iespēju strādāt un mācīties attālināti. Veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu novada muzejos.
Atbalstīt pašdarbības kolektīvu darbību un citas iedzīvotāju iniciatīvas. Rūpēties par sporta un kultūrvides uzturēšanu, infrastruktūras pilnveidošanu. Attīstīt racionālu esošo sporta bāžu darbību, nodrošināt to bezmaksas pieeju novada iedzīvotājiem, atbalstīt viņu sporta iniciatīvas. Rekonstruēt Alojas Ausekļa vidusskolas sporta laukumu atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam.
Radīt iespējas un apstākļus nometņu organizēšanai Alojas novada sporta bāzēs, veidot naktsmītņu vietas Alojā, Puikulē un Ozolmuižā.

Vide un tūrisms.
Veicināt novada atpazīstamību tūrisma jomā. Popularizēt aktīvo tūrismu, sakārtot un papildināt esošos kultūrvēsturiskos objektus ar inovatīvā tūrisma elementiem. Izveidot novadu aptverošu “zaļo” veloceliņu tīklu ar atpūtas vietām. Uzlabot Salacas upes apsaimniekošanu, piesaistot finansējumu zivju resursu aizsardzībai un tūrisma infrastruktūras izveidei.
Piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu novada parku labiekārtošanai. Rekonstruēt Ungurpils dzirnavu ezera slūžu dambi.
Piesaistīt finansējumu Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa “Staiceles papīrfabrika ar vēsturisko dzīvojamo apbūvi” rekonstrukcijai un Puikules muižai.
Izstrādāt pašvaldības īpašumā esošās pilsētu teritorijas apzaļumošanas plānu.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Dace Vilne 1952
2 Ziedīte Jirgensone 1966
11 Aigars Špons 1959
10 Anita Āriņa 1957
12 Arnis Pēcis 1969
3 Artis Golubovs 1961
16 Daina Mūrniece 1957
15 Ilze Ozola 1984
13 Juta Circene 1956
7 Lilija Treigute 1958
18 Madara Golubova 1993
9 Māra Meinarda 1952
8 Modris Oinaskovs 1952
14 Ramona Jirgena 1974
17 Rudīte Karlsone 1959
6 Toms Arnavs 1991
4 Vija Kārkliņa 1970
5 Vilnis Andersons 1952