NZA.LV Facebook lapa

Salaca / Mazsalacas novads

Par Salaca 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Mazsalacas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p8fb33d8f7e6af60 Salaca Mazsalacas novads

Salaca. Priekšvēlēšanu programma.

Mēs, vēlētāju apvienība "Salaca", uzskatām, ka Mazsalacas novada pamatvērtība ir novada iedzīvotāji un viņu intereses: kvalitatīva izglītības iegūšana, ienākumu gūšanas iespējas, lietderīga brīvā laika pavadīšana, kā arī plašs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts.
Vēlētāju apvienības "Salaca" mērķis ir spēcīga, funkcionāla un attīstīties spējīga pašvaldība Mazsalacas novadā, kas spēj piesaistīt nacionālo, Eiropas struktūrfondu un cita veida finansējumu, kā arī nodrošina kvalitatīvu un pieejamu likumā noteikto funkciju izpildi.
Novada domei jānodrošina pakalpojumu ērta sasniedzamība vai alternatīvi risinājumi, ievērojot novada domes iespējas, kā arī iedzīvotāju un ieinteresēto pušu intereses.
Mazsalacas novada pašvaldībai jāievēro novadu veidojošo teritoriju un iedzīvotāju vienlīdzīgas attieksmes princips.
Vēlētāju apvienība "Salaca" uzskata, ka nepieciešams ierobežot pašvaldības izdevumu atlīdzībai īpatsvara pieaugumu kopējos pamatbudžeta izdevumos, jo pēdējos četros gados pieaugums ir pārāk straujš - no 23,9% 2012. gadā līdz 36,3% 2016. gadā (bez izdevumiem atlīdzībai no mērķdotācijas pedagogiem).
Novada pašvaldības institūcijām jādod iedzīvotājiem un apvienībām, kas tos pārstāv, iespēja izteikt savu viedokli, kritiku un ierosinājumus atbilstošās novada darbības jomās un publiski apmainīties ar viedokļiem.
Novada pašvaldībai jāorganizē tematiskās tikšanās ar nozares speciālistu piedalīšanos, informācijas apmaiņa un dialogs ar ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu novada darbības saskaņotību, pārredzamību un konsekventu attīstības plānošanu.
Vēlētāju apvienība "Salaca" uzskata, ka tuvākajos gados novada domei jāsasniedz šādi konkrēti mērķi :
1) izglītībā:
- nodrošināt iedzīvotājiem noteiktās tiesības pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanai, iespēju robežās saglabājot vidusskolu novadā kā vienu no galvenajiem novada attīstības priekšnoteikumiem;
- nodrošināt visiem vecākiem iespēju sūtīt bērnus pirmskolas izglītības iestādē;
- nodrošināt efektīvu, racionālu un drošu transporta sistēmu skolēnu pārvadāšanai.
2) pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā:
- efektīvāk un racionālāk izlietot ceļu uzturēšanas un labiekārtošanas līdzekļus, izveidojot novada pašvaldības grants ceļu un ielu remontu plānu;
-motivēt privāto teritoriju īpašniekus un apsaimniekotājus rūpēties par īpašumu uzturēšanu;
- pirms lielāko pašvaldības būvniecības projektu uzsākšanas, izvērtēt ieguldījumu efektivitāti un ietekmi uz pašvaldības budžetu un iedzīvotāju izdevumiem, kā arī veikt sabiedrisko apspriešanu.
3) sociālajā sfērā :
- nodrošināt efektīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību, aizsargājot sociāli maznodrošināto un kritiskā situācijā nonākušo iedzīvotāju intereses;
- saglabāt medicīnas un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.
4) ekonomiskā darbība:
- veicināt novada ražotāju iespējas realizēt produkciju uz vietas;
- veidot novada teritoriju tūrismam pievilcīgu;
- atbalstīt uzņēmējdarbību, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ražojošiem uzņēmējiem;
- plašāk informēt uzņēmējus, iedzīvotāju interešu grupas par aktuālām projektu iespējām.
5) kultūrā un sportā:
- iespēju robežās saglabāt novada pagastos bibliotēkas;
- attīstīt brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas, saglabājot pašdarbības kolektīvus, atbalstot dažādu sporta un kultūras interešu grupu darbību;
- saglabāt un attīstīt tradicionālos pagastu, pilsētas kultūras un sporta pasākumus, veidojot kopējas novada kultūras un sporta pasākumu tradīcijas.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Gunārs Zunda 1965
7 Valdis Kampuss 1963
3 Zaiga Ivana 1968
8 Druvis Ansons 1965
5 Egons Lantrāts 1986
9 Inese Grandāne 1961
1 Kārlis Rokpelnis 1960
4 Mārtiņš Šmits 1989
6 Zane Luste 1967