NZA.LV Facebook lapa

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija / Iecavas novads

Par Saskaņa sociāldemokrātiskā partija 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Iecavas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p2e6e7e0a828e6af Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Iecavas novads

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija. Priekšvēlēšanu programma.

1.Ekonomika, saimniecība, infrastruktūra
- turpināsim realizēt novada pašvaldības iesāktos projektus un plānus:
* Skolas ielas rekonstrukcija;
* Iecavas pirmskolas pedagoģiskās iestādes “Cālītis” teritorijas labiekārtošana;
* sporta kompleksa – Iecavas stadiona būvniecības 3.kārta;
- paredzēsim lielāku finansējumu ceļu segumu remontdarbiem un rekonstrukcijai, īpaši to ielu un ceļu segumu sakārtošanai, pa kuriem pārvietojas bērni un skolēni, uzlabojot infrastruktūru visās Iecavas novada apdzīvotajās vietās – Zālītē, Dzimtmisā, Zorģos, Rosmē, Dartijā, Misā, Audrupos.
- sadarbosimies ar uzņēmējiem investīciju piesaistē, labiekārtosim Iecavas novadu;
- piesaistīsim ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansējumu daudzdzīvokļu māju siltināšanas pasākumiem;
-pastāvīgi rūpēsimies par iedzīvotājiem un godprātīgi apsaimniekosim novada teritoriju;
- uzlabosim ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Iecavas novadā, vajadzības gadījumā veicot lokālas pārbūves;
- pastāvīgi sekosim komunālo pakalpojumu tarifu pamatotībai, iespēju robežās centīsimies samazināt siltumapgādes izmaksas iedzīvotājiem;
- veidosim uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, atbalstot jaunu darba vietu radīšanu novadā;
- nodrošināsim informācijas pieejamību un tās apmaiņas iespējas novada lauksaimniekiem;
- turpināsim attīstīt pašvaldības iestādes un uzņēmumus ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem pilnvērtīgākus pakalpojumus;
- veicināsim vides sakārtošanu un sakoptību, radīsim labvēlīgus apstākļus veselīgam dzīves veidam;
- uzklausīsim iedzīvotāju viedokļus, pieņemsim motivētus, korektus lēmumus.
2.Izglītība, kultūra, tūrisms, sports
- mūsu saraksta deputātu kandidāti iestājas par to, ka izglītība un darba iespējas katram novada iedzīvotājam ir sociālās drošības garantija;
- uzbūvēsim sporta halli Iecavas internātpamatskolā;
- atbalstīsim finansējuma piešķiršanu Iecavas vidusskolas ēdamzāles paplašināšanai;
- piesaistīsim investorus, aktualizēsim jautājumu par Iecavas peldbaseina būvniecību;
- atbalstīsim bērnu vasaras atpūtas nometņu organizēšanu;
- aktivizēsim darbu ar bērniem un jauniešiem, radot daudzpusīgas iespējas pavadīt brīvo laiku jaunajā mūzikas un mākslas skolā, stadionā, sporta namā, kultūras namā;
- atbalstīsim interešu izglītību, kultūras , sporta, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, sabiedriskās un citas aktivitātes, akcentējot nacionāli patriotisko audzināšanu;
- popularizēsim un veicināsim veselīgu dzīvesveidu un iedzīvotāju aktīvo atpūtu, atbalstot sporta dienas, izbūvējot bērnu rotaļu laukumus (Zālītē, Rosmē), velosipēdistu celiņus un maršrutus.
- atbalstīsim tūrismam labvēlīgas vides veidošanu mūsu novadā;
3. Labklājība
- sniegsim materiālo atbalstu komunālo izdevumu segšanai un rūpēsimies par maznodrošinātajām ģimenēm un sociāli mazāk aizsargātajiem novada iedzīvotājiem;
- ievērosim taisnīguma principu sociālā budžeta izlietojumā;
- sabiedriskā kārtība novadā ir viens no iedzīvotāju labklājības pamatrādītājiem, tāpēc iestāsimies par Sabiedriskās kārtības dienesta reorganizāciju, pārveidojot to par nodaļu un paplašinot ar vairākām štata vietām, kurās priekšrocības strādāt būs novada iedzīvotājiem;
- iesaistīsim jauniešus un bezdarbniekus sabiedriski lietderīgajā darbā;
- respektēsim katra novada iedzīvotāja nacionālo pašcieņu un piederību tradicionālajām reliģiskajām konfesijām;
- atbalstīsim sadarbību ar arodbiedrībām un citām nevalstiskām un sabiedriskām organizācijām sociāli ekonomisko, darba tiesisko attiecību jautājumu risināšanas un darba ņēmēju labklājības jomā;
- turpināsim ar laikraksta “Iecavas Ziņas” un novada interneta mājaslapas starpniecību regulāri informēt iedzīvotājus par novada Domes darbu.
MĒS SOLĀM TO, KO VARAM IZDARĪT!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Sergejs Pašukovs 1961
10 Arkadijs Serkovs 1970
7 Jekaterina Polovinska 1989
5 Jeļena Tataricka 1990
8 Jons Širvis 1952
13 Jurijs Pašukovs 1984
9 Juzefs Buiko 1969
11 Larisa Čemere 1971
2 Ludmila Černova 1961
14 Nadežda Bokova 1956
3 Nataļja Kartiševa 1979
4 Pjotrs Vaņukovs 1960
12 Viktors Strežs 1987
6 Žanna Avdeviča 1985