NZA.LV Facebook lapa

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija / Ropažu novads

Par Saskaņa sociāldemokrātiskā partija 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Ropažu novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pe644af7d379cd26 Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Ropažu novads

Saskaņa sociāldemokrātiskā partija. Priekšvēlēšanu programma.

Mēs izvēlamies kādā novadā dzīvosim. Sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" galvenās vērtības ir:
- cilvēka veselība,
- ģimene,
- darbs,
- starpetniskā saskaņa,
- Latvijas politiskā un ekonomiskā neatkarība.

Mēs izvēlamies novadu, kura pamats ir vesels, izglītots un sociāli aizsargāts cilvēks. Ropažu novadam jākļūst par ekonomiski attīstītu un iedzīvotājiem labvēlīgu dzīves vietu. Mūsu partijas pamatmērķi Ropažu novada pašvaldībā:
- Pašvaldības pārvaldei jābūt kompetentai, elastīgai un efektīvai. Veiksim pašvaldības uzņēmumu un iestāžu saimnieciskās darbības kontroli, lai nepieļaut finanšu līdzekļu nepamatotu un neadekvātu izlietošanu. Regulāri sniegsim iedzīvotājiem aktuālo informāciju par Ropažu novada ieņēmuma daļas izlietojumu.
- Ir nepieciešama novada iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iesaistīšana pašvaldības darbā. Panāksim sabiedrības viedokļa ievērošanu, pieņemot Ropažu novadam svarīgus lēmumus. Nepieļausim nelietderīgu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu nepārdomātiem projektiem.
- Identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar sociālās jomas attīstību un kurām nepieciešams veltīt padziļinātu izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai.
- Jāsakārto pašvaldības autoceļi, jāremontē gājēju ietves, jānodrošina iedzīvotājiem pieejamas atpūtas vietas. Turpināsim attīstīt regulāros satiksmes maršrutus starp novada apdzīvotajām vietām.
- Nepieciešams sakārtot Ropažu novada komunālo dienestu darbību, izvērtēt sniegto pakalpojumu kvalitāti, sekmēt publiskās vides labiekārtošanu.
- Sadarbībā ar pašvaldību pakāpeniski jāveicina dzīvojamā fonda rekonstrukciju un siltināšanu. Atbalstīsim dzīvokļu īpašnieku biedrību veidošanu.
- Likt par pienākumu privātmāju un teritoriju īpašniekiem ievērot sabiedrības intereses īpašumu sakārtošanā un uzturēšanā.
- Nodrošināt novada ekonomiskā potenciāla saglabāšanu un attīstību. Regulāri sasauksim uzņēmēju forumus ar mērķi uzklausīt ieteikumus, pretenzijas un risināt problēmas.
- Turpināt pilnvērtīgi un profesionāli izmantot visus iespējamos Eiropas Savienības un citu struktūrfondu finanšu līdzekļus, kā arī pašvaldības līdzfinansējumus iedzīvotāju dzīves vides, darba apstākļu uzlabošanai un jaunu darba vietu radīšanai.
- Atbalstīsim jaunās ģimenes.
- Aktivizēsim ES programmas “Jaunatnei” pasākumus, iesaistot jauniešus Eiropas brīvprātīga darba, jauniešu apmaiņas, apmācību un citās programmās.
- Saglabāsim un attīstīsim esošās pirmsskolas bērnu iestādes. Īpaša uzmanība skolām un papildus finanšu līdzekļu novirzīšana skolu attīstībai.
Mēs, sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" deputātu kandidāti, gatavi strādāt Ropažu novada iedzīvotāju interesēs, kas daudzkārt uzlabotu iedzīvotāju labklājību, bērniem pieejamu bērnu dārzu un skolu, pensionāriem nodrošinātas vecum dienas un visiem pienācīgu veselības aprūpi.

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
5 Jānis Sproģis 1984
3 Kristina Žarova 1980
4 Larisa Ābelīte 1964
2 Ludmila Terehova 1964
1 Normunds Vagalis 1963