NZA.LV Facebook lapa

Valmierai un Vidzemei / Burtnieku novads

Par Valmierai un Vidzemei 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Burtnieku novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p9d1cbb8441a1efe Valmierai un Vidzemei Burtnieku novads

Valmierai un Vidzemei. Priekšvēlēšanu programma.

Burtnieku novads – kvalitatīva un pieejama dzīves, izglītības, uzņēmējdarbības, aktīvās atpūtas, sporta un kultūras vide novada iedzīvotājiem.

Vērtības:
• mērķtiecīga novada attīstība;
• uzņēmējdarbību veicinoša vide;
• izglītota, vesela un droša sabiedrība.

To panāksim ar komandas darbu, ko raksturo:
• pieredze un zināšanas;
• godīgums un atbildība;
• uz sadarbību vērsta un efektīva pārvalde.

PĀRVALDE
• Nodrošināsim stabilu, mērķtiecīgu, profesionālu un atklātu pārvaldību
• Valmieras pilsētā iegūto pieredzi un zināšanas izmantosim, lai veicinātu novada saimniecisko un ekonomisko izaugsmi
• Sadarbosimies ar iedzīvotājiem novadam nozīmīgu jautājumu risināšanā
• Efektīvi plānosim un izmantosim novada finanšu resursus

DZĪVES VIDE un DROŠĪBA
• Veidosim pievilcīgus un aktīvus novada pagastu centrus
• Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, rūpēsimies par asfaltēto un grantēto ceļu uzturēšanu un uzlabošanu
• Plānosim novada iedzīvotājiem vajadzīgus sabiedriskā transporta maršrutus
• Veicināsim neapsaimniekoto teritoriju sakopšanu un attīstīšanu
• Veicināsim novada zemju izmantošanu dzīvojamā fonda paplašināšanai
• Nodrošināsim līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes novērtēšanai, pagalmu labiekārtošanai un bērnu rotaļu laukumu izveidei
• Plānosim ielu apgaismojuma nomaiņu uz ekonomiskajām, energoefektīvajām spuldzēm
• Sadarbojoties ar Valmieras pilsētas pašvaldības policiju, uzlabosim novada iedzīvotāju drošību
• Atbalstīsim brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību novadā

UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Rūpēsimies par nepieciešamās infrastruktūras izveidi uzņēmējdarbības attīstīšanai
• Veicināsim jaunu darba vietu radīšanu, atbalstot esošos uzņēmumus un veicinot jaunu uzņēmumu izveidi
• Sadarbosimies ar reģionālo biznesa inkubatoru, lai nodrošinātu dažādas atbalsta iespējas topošajiem un esošajiem novada uzņēmējiem
• Stiprināsim uzņēmēju savstarpējo sadarbību
• Atbalstīsim novadā ražoto produktu popularizēšanu un tirdzniecības vietu izveidi

TŪRISMS, VIDE un ATPŪTA
• Sadarbībā ar novada uzņēmējiem attīstīsim un popularizēsim tūrisma piedāvājumu
• Veicināsim tūrisma uzņēmējdarbību novadā
• Veicināsim dabas teritoriju apsaimniekošanu un pilnveidosim tūrisma infrastruktūru
• Veicināsim Burtnieka ezera kā viena no iecienītākajiem makšķernieku galamērķiem saglabāšanu
• Uzlabosim atkritumu apsaimniekošanu

IZGLĪTĪBA
• Finansiāli atbalstīsim pedagogu darbu novada izglītības iestādēs
• Sadarbībā ar Valmieras izglītības iestādēm veicināsim novada skolēnu sagatavošanu tālākai izglītībai
• Papildināsim novadā pieejamās interešu izglītības programmas un uzlabosim to pieejamību novada bērniem
• Atbalstīsim jauniešu iesaisti novada izaugsmē un veicināsim jauniešu atgriešanos novadā
• Nodrošināsim brīvpusdienas novada skolēniem līdz 9. klasei
• Nodrošināsim vietējo uzņēmēju ražoto un sezonas pārtiku novada izglītības iestādēs
• Nodrošināsim ērtu un drošu bērnu nokļūšanu uz un no izglītības iestādēm
• Līdzfinansēsim mācību un atpūtas nometnes
• Veicināsim jauniešu nodarbinātību vasarā

KULTŪRA
• Atbalstīsim novada pašdarbības kolektīvu darbību un veicināsim iedzīvotāju iesaisti
• Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas kultūras jomā
• Nodrošināsim novada pagastu centros bezmaksas interneta un datoru pieejamību iedzīvotājiem
• Veicināsim pilnvērtīgu un daudzveidīgu kultūras infrastruktūras izmantošanu

SPORTS
• Veicināsim Burtnieku ezera iespēju izmantošanu ūdens sporta veidu attīstībā
• Veicināsim jāšanas sporta un BMX attīstību, atbalstīsim starptautisko sacensību rīkošanu
• Veicināsim jauniešu interesi par sportu, atbalstot sportu sekmējošas iniciatīvas un talantīgus jauniešus

VESELĪBA
• Veicināsim novada iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, informējot par veselīgu dzīvesveidu un piedāvājot veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes
• Veicināsim veselības aprūpes pieejamību
• Veicināsim novada sporta infrastruktūras pieejamību novada iedzīvotājiem
• Attīstīsim sadarbību ar Samariešu apvienību, pilnveidojot iedzīvotāju aprūpi mājās

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
• Izvērtēsim nepieciešamību un iespējas novadā izveidot pansionātu
• Pilnveidosim sociālo palīdzību un pakalpojumus
• Veidosim sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem
• Rūpēsimies par novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu
• Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, plānosim elastīgu atlaižu sistēmu sabiedriskajā transportā

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
1 Guntars Štrombergs 1960
2 Iluta Urbanoviča 1976
3 Viesturs Karlivāns 1987
14 Agris Runcis 1966
9 Ainars Liepa 1964
18 Alvis Buls 1986
16 Alvis Viļums 1979
7 Andris Krūzkops 1957
5 Armands Trambickis 1956
6 Edgars Upītis 1985
11 Elvis Skrastiņš 1993
17 Ervīns Broks 1980
8 Inese Ozola 1957
12 Lauris Ceļš 1980
10 Māris Zariņš 1952
13 Raivis Busulis-Veinšteins 1985
4 Rufina Juraša 1973
15 Simona Šmidte 1998