NZA.LV Facebook lapa

VIDZEMES PARTIJA / Lielvārdes novads

Par VIDZEMES PARTIJA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Lielvārdes novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
pc8888059c83544c VIDZEMES PARTIJA Lielvārdes novads

VIDZEMES PARTIJA. Priekšvēlēšanu programma.

Lielvārdes novads – vieta, kur dzīvot šodien un rīt!
Lielvārdes novada pamatvērtība ir tā cilvēki un ģimenes. Novada iedzīvotājs ir tas, kurš, izmantojot vietas priekšrocības, var veicināt novada attīstību, konkurētspēju un izaugsmi.
Lielvārdes novads ir tās iedzīvotājiem, tāpēc ir jāorientējas uz apkārtējās vides un dzīves apstākļu uzlabošanu, uz iedzīvotāju izaugsmes, darbības un atpūtas iespēju nodrošināšanu un uz sadarbības veicināšanu, veidojot vienotu lielvārdiešu lokālpatriotismu.
Mūsu visu – Lielvārdes, Jumpravas, Lēdmanes– kopīgs mērķis ir radīt labvēlīgu un ilgtspējīgu vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un novada viesiem.

APKĀRTĒJĀ VIDE UN DZĪVES APSTĀKĻI

Sabiedrības sociālā un fiziskā drošība:
-sociālais atbalsts, īpaši ģimenēm ar bērniem;
-senioru dzīves kvalitātes uzlabojoši pasākumi;
-dialogs ar ģimenes ārstiem veselības aprūpes veicināšanai;
-pašvaldības policijas darba atbalstīšana un tehnisko resursu (videonovērošana) nodrošināšana problemātisko vietu aktīvai uzraudzībai.

Ceļu infrastruktūra:
-ceļu un ielu uzturēšana kvalitatīvā stāvoklī, infrastruktūras plānveidīga uzlabošana un līdzfinansējuma piesaiste;
-ielu apgaismojuma nodrošināšana;
-gājēju un velo celiņu infrastruktūras attīstīšana.

Apsaimniekošana:
-teritorijas apsaimniekošanas atbalsta palielināšana, nodrošinot sakoptāku novada teritoriju, t.sk. daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana;
-Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaiste daudzdzīvokļu māju renovācijai un siltināšanai;
-SIA “Lielvārdes Remte” darbības uzlabošana un darbības caurskatāmība, aktīvi iesaistoties līdzekļu efektivitātes uzraudzībā;
-vienota teritorijas apzaļumošana un novada sezonālā un svētku noformējuma veidošana.

IZAUGSMES UN DARBĪBAS IESPĒJAS

Izglītība un sevis pilnveidošanas pasākumi:
-konkurētspējīgas izglītības veicināšana, piedāvājot vidusskolas posmā specializācijas virzienus, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi;
-pedagogu darba atbalstīšana, novērtēšana un kvalifikācijas paaugstināšana;
-interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības atbalstīšana.

Uzņēmējdarbības attīstība:
-komunikācijas un sadarbības ar uzņēmējiem veidošana, t.sk. pašvaldības nodrošināts uzņēmējdarbības uzsākšanas konsultants;
-atbalsta palielināšana, piesaistot arī Eiropas Savienības fondus, ekonomiskajām darbībām, atbalstot vietējos uzņēmējus un veicinot vietējās produkcijas noietu, tai skaitā nodrošinot ar vietējās produkcijas tirgošanās vietām.

Jauniešu iesaiste novada darbībā:
-jauniešu izpratnes un vēlmes iesaistīties novada darbībā veicināšana, un izglītojošu pasākumu organizēšana;
-jauniešu izglītošana, tai skaitā prakses vietu nodrošināšana, un atbalstīšana uzsākt savu individuālo saimniecisko darbību.

ATPŪTAS IESPĒJAS

Atpūtas vietas un tūrisms:
-novada parku un upju - Daugavas un Ogres - tauvas joslas sakopšana, peldvietu nodrošināšana, ūdens tūrisma tradīciju attīstīšana un pastaigu vietu izveidošana;
-skatu torņa izveide Lielvārdes parkā- Daugavas stāvkrastā;
-tūrisma piedāvājuma attīstīšana un sadarbības veidošanu ar blakus esošajiem novadiem, esošo objektu uzturēšana un tūrisma centra darbības efektivizēšana.

Kultūra:
-kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšana dažādu vecumu un interešu pārstāvjiem;
-kultūras pasākumu dažādošana novada pagastos;
-jaunu iniciatīvu un projektu kultūrā atbalstīšana.

Aktīvā atpūta:
-veselīga dzīvesveida veicināšana, tai skaitā atbalstot sporta komandas un individuālos sportistus, dažādojot sporta veidus;
-aktīvās atpūtas pasākumu starp Lielvārdes novada pagastiem un arī citiem novadiem organizēšana;
-sporta infrastruktūras efektīva izmantošana;
-atbalsts sporta stadionu un daudzdzīvokļu māju pagalmos esošo sporta laukumu pilnveidošanai;
-Lielvārdes novada Sporta centra darbības efektivizēšana.

PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA

Sadarbības uzlabošana:
-iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, uzlabojot komunikāciju starp domi un iedzīvotājiem;
-sadarbības veicināšana un kopīgu projektu īstenošana ar citām pašvaldībām.

Racionāla pārvalde:
-efektīva un caurskatāma pašvaldības pārvaldība un racionāla finanšu resursu izmantošana, t.sk. uzraugot to atbilstību iedzīvotāju interesēm, pastiprināti uzraugot ārpakalpojumu (līgumu) izpildi un kvalitāti;
-Eiropas Savienības fondu un citu finanšu atbalsta instrumentu piesaiste attīstības projektu īstenošanai;
-pašvaldības izpildvaras stiprināšana.

KOPĀ MĒS IZDARĪSIM VAIRĀK!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
2 Aija Mazitāne 1987
1 Jānis Mazitāns 1986
8 Andris Mednis 1987
12 Arvīds Žukelis 1949
11 Jānis Salcevičs 1989
3 Kārlis Lišmanis 1956
6 Linards Griķis 1994
13 Raimonds Briedis 1985
4 Raivis Rozentāls 1994
10 Reinis Otisons 1989
5 Ritma Kamendere 1986
7 Toms Tīdemanis 1991
14 Voldemārs Madalāns 1952
9 Zita Bērziņa 1994