NZA.LV Facebook lapa

Zaļo un Zemnieku savienība / Līvānu novads

Par Zaļo un Zemnieku savienība 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Līvānu novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p02de6d3ce22f5e6 Zaļo un Zemnieku savienība Līvānu novads

Zaļo un Zemnieku savienība. Priekšvēlēšanu programma.

PILSĒTVIDE
Vairāk kā 20 ielu rekonstrukcija Parka un Daugavas ielu rajonos, Ubaglīcī un Līvānu industriālajā zonā
Ūdenssaimniecības sakārtošana individuālo māju rajonos
Atbalsts iedzīvotājiem daudzdzīvokļu namu siltināšanā
Tematisko soliņu izveide arī turpmāk
Vienota pilsētas noformējuma veidošana
Gājēju celiņa izveide zem dzelzceļa tilta gar Dubnas kreiso krastu no Parka ielas rajona līdz centram
Peldvietu izveide
Bērnu laukumu atjaunošana
Kapličas rekonstrukcija Draudzes kapsētā

DARBS
Infrastruktūras sakārtošana industriālajā zonā
Dzelzceļa pārvada gājējiem un velosipēdistiem izbūve
Ciešāka sadarbība ar uzņēmējiem
Pilsētas autobusa uz rūpniecības zonu nodrošināšana

IZGLĪTĪBA
Bērnudārza vieta katram bērnam
Konkurētspējīga izglītība visās 13 novada izglītības iestādēs
Izcilu pedagogu piesaiste
Līvānu 1.vidusskolas modernizācija
Līvānu 2.vidusskolas telpu remonts, mazākumtautību izglītības programmu realizācija
Atbalsts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālei
Jautājuma risināšana par profesionāli tehniskās skolas filiāles izveidi Līvānos

KULTŪRA UN ATPŪTA
Koncertflīģeļa iegāde novada kultūras centram
Līvānu pilsētas svētki bez maksas
Līvānu pussalas pakāpeniska labiekārtošana līdz Līvānu simtgadei (estrāde, stāvlaukumi, pludmale, bērnu pilsētiņa, skatu tornis, pastaigu promenāde)
Grāmatas par Līvāniem izdošana
Atbalsts pašdarbības kolektīviem, NVO, kristīgajām konfesijām

SPORTS
Peldbaseina būvniecība
Vieglatlētikas manēžas pagarināšana
Atbalsts individuālo sportistu, komandu, sporta klubu aktivitātēm
Sporta zāļu, stadionu, manēžas pieejamība izlases sportistiem bez maksas
Grīvas trases izbūves pabeigšana
Slēpošanas kalna izbūve
Sporta attīstības stratēģijas izstrāde

VESELĪBAS APRŪPE
Rentgena aparāta un kardiogrāfa iegāde Līvānu slimnīcai
Slimnīcas pakalpojumu pilnveidošana, nodrošinot diennakts dežūrārstu klātbūtni

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Brīvpusdienas, bērnu piedzimšanas pabalsts un daudzbērnu pabalsts
Palīdzība dzīvokļu veidā jaunajām ģimenēm, speciālistiem
Pensionāriem daļēji apmaksāta ārstēšanās Līvānu slimnīcā
Laba līmeņa serviss senioriem AC “Rožlejas”
Atbalsts apkures izdevumu segšanai trūcīgajiem
Atbalsts trūcīgajiem, vienlaikus nosakot stingrākus kritērijus palīdzības piešķiršanai
Jautājuma risināšana par sociālās mājas izveidi

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Municipālās policijas izveide
Videokameru uzstādīšana
Sadarbība ar Valsts Policiju

NOVADA PĀRVALDE
Līvānu – reģionālās nozīmes attīstības centra - ietekmes stiprināšana
Nelielas, efektīvas novada pārvaldes nodrošināšana
Ētikas kodeksa ievērošana saskarsmē ar iedzīvotājiem pašvaldībā, kapitālsabiedrībās, iestādēs
E-vides iesniegumu pieejamība
Tiešā tālruņa līnija saziņai ar deputātiem (pieņemamajās dienās)
“Līvānu novada vēstis” pieejamība bez maksas
www.livani.lv pilnveidošana
Sociālo tīklu izmantošana saziņā ar iedzīvotājiem

TŪRISMS UN VIDE
Līvānu stikla pūšanas darbnīcas, stikla muzeja ekspozīcijas un Latgales mākslas un amatniecības centra attīstīšana
Stikla suvenīru tirgotavas izveide
Zivju resursu pavairošana, cīņa ar maluzvejniekiem
Dubnas pļaušana un tīrīšana

PAGASTI
Pievilcīgas infrastruktūras veidošana pagastu ciematos. Pagastu svētku un sporta svētku organizēšana. Sporta laukumu sakārtošana pie pagastu skolām

JERSIKAS PAGASTS
Vairāku ceļu posmu remonts
Jersikas TN remonts, jaunu klavieru u.c. aprīkojuma iegāde
Ielu asfaltēšana un apgaismošana
Ūdens kvalitātes uzlabošana Upeniekos
Zēnu darbmācības kabineta izveide Jersikas pamatskolā

ROŽUPES PAGASTS
Vairāku ceļu posmu remonts
Jautājuma risināšana par Rožupe–Rudzāti (10 km), Rožupe–Vanagi–Upmala (2 km) un Dzintara ceļa asfaltēšanu
Ielu apgaismojuma ierīkošana
Sporta laukuma labiekārtošana
Rožupes estrādes rekonstrukcija
Piemiņas akmens uzstādīšana represētajiem

RUDZĀTU PAGASTS
Vairāku ceļu posmu remonts
Ielu asfaltēšana un apgaismošana
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
Pagasta un bibliotēkas ēkas siltināšana
Gājēju drošības nodrošināšana posmā Rudzātu centrs - vidusskola
Vidusskolas kabinetu un gaiteņu remonts
Rudzātu parka labiekārtošana
Baznīcas vārtu atjaunošana

SUTRU PAGASTS
Vairāku ceļu posmu remonts
Ielu asfaltēšana un apgaismošana
Sutru Kultūras nama jumta remonts un elektroinstalācijas nomaiņa

TURKU PAGASTS
Vairāku ceļu posmu remonts
Ūdens, kanalizācijas sistēmas sakārtošana, ielu asfaltēšana un apgaismošana Jaunsilavās
Veloceliņa izbūve līdz Bērzu ielai
Auto stāvlaukuma asfaltēšana pie Turku Saieta nama
Klavieru iegāde Turku Saieta namam

IEVĒLĒTS, LAI STRĀDĀTU!
Lai par mums runā mūsu darbi!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
5 Aija Usāne 1956
1 Andris Vaivods 1960
15 Gatis Pastars 1983
6 Ginta Kraukle 1976
2 Ināra Kalvāne 1957
12 Inese Jaunušāne 1961
7 Jānis Magdaļenoks 1965
3 Ļevs Troškovs 1952
8 Māris Grigalis 1962
9 Mārīte Vilcāne 1960
4 Pēteris Romanovskis 1967
17 Anna Kārkle 1962
13 Eriks Salcevičs 1962
14 Klavdija Daukšte 1963
10 Kristīne Kirilova 1973
18 Ramiss Aļijevs 1979
16 Skaidrīte Šķimele 1950
11 Valdis Anspaks 1951