NZA.LV Facebook lapa

Zaļo un Zemnieku savienība, Partija VIENOTĪBA / Amatas novads

Par Zaļo un Zemnieku savienība, Partija VIENOTĪBA 2017. gada pašvaldību vēlēšanas Amatas novads. Kandidātu saraksts un programma.

ID Nosaukums Reģions
p3b0d21388da8e46 Zaļo un Zemnieku savienība, Partija VIENOTĪBA Amatas novads

Zaļo un Zemnieku savienība, Partija VIENOTĪBA. Priekšvēlēšanu programma.

Partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku savienība” un “Vienotība” deputātu kandidāti pārstāv visus Amatas novada sastāvā esošos pagastus. Mūsu pārliecība - vienots un līdzsvaroti attīstīts novads. Esam gatavi drosmīgiem lēmumiem, atklātai un saprātīgai problēmu risināšanai.
Amatas novadu attīstīsim par pamatu ņemot uzsāktos projektus un darbus. Veicināsim tautsaimniecības izaugsmi, rūpēsimies par novada iedzīvotāju labklājības paaugstināšanos, vides, kultūras, izglītības, sporta un citu jomu attīstību.

Tautsaimniecība
Amatas novadu veidosim kā teritoriju ar augstu pievienoto vērtību kokapstrādes rūpniecībā, attīstītu bioloģisko lauku saimniecību tīklu, ko papildina tūrisma infrastruktūra un plašs tūrisma piedāvājums. Konkurētspējas palielināšanai veidosim uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, atbalstīsim sadarbības tīklu veidošanu, mazo un vidējo uzņēmumu rašanos.
Āraiši - Eiropas nozīmes tūrisma objekts, Ieriķi - novada ražošanas centrs, Melturi - Bille - prasmju ciems, Nītaure - valsts un pašvaldības pakalpojumu sniegšanas centrs, Skujene - tūrisma un iedzīvotāju nevalstisko aktivitāšu centrs, Zaube - ekotūrisma un augstas pievienotās vērtības produktu rašanās vieta.
Turpināsim Eiropas Savienības finansējuma piesaisti pašvaldības projektu realizācijai. Novada infrastruktūras attīstības prioritāte ir regulāra ceļu uzturēšana, seguma atjaunošana un maiņa. Satiksmes drošības paaugstināšanā turpināsim apgaismojuma izbūvi Nītaures, Līvu ciemos, izbūvēsim pieturu Ieriķos, veloceliņu - Līvos un citur.
Veiksim ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšanu, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus - atdzelžotavu izbūvi novada ciemos. Atbalstīsim mājsaimniecību pieslēgumus centrālajai ūdens un kanalizācijas sistēmai. Turpināsim notekūdeņu attīrīšanas sistēmu izbūvi Sērmūkšos un Drabešos. Nodrošināsim publiskās ārtelpas (publisko vietu, laukumu, parku, ceļu, norāžu u.c.) labiekārtošanu visā novada teritorijā. Strādāsim pie dzīvojamā fonda uzlabošanas, tā pieejamības nodrošināšanas jaunajām ģimenēm. Saglabāsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
Novada atpazīstamības veicināšanai dažādosim pašvaldības mārketinga aktivitātes un attīstīsim zīmolu “Amatas upe”.

Sabiedrība, izglītība, kultūra, sports
Katru novada pagastu mērķtiecīgi attīstīsim kā vietējās sabiedrības kopienu centru.
Mūsu mērķis - nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu izglītību visām novada iedzīvotāju grupām, attīstot mūžizglītības programmas. Ieviesīsim pedagogu atbalsta programmu un palīdzību darba problēmu risināšanā. Nodrošināsim katram bērnam vietu novada pirmsskolas izglītības iestādē.
Izveidosim atbalsta programmu sabiedriskā transporta izmantošanā nokļūšanai uz centriem, darba vietām un novada pensionāriem, invalīdiem, novada skolās strādājošajiem. Pēc nepieciešamības atvērsim jaunus sabiedriskā transporta maršrutus.
Atbalstīsim talantīgos bērnus un jauniešus par sasniegumiem mācībās, mākslās, mūzikā, sportā vai sabiedriskajā dzīvē. Turpināsim skolēnu nodarbinātības programmu vasarā, dodot iespējas apgūt darba prasmes. Ieviesīsim studentu nodarbinātības programmu. Turpināsim attīstīt darbu ar jaunatni.
Atbalstīsim veselības pieejamību iedzīvotājiem, saglabājot un paplašinot esošos pakalpojumus, realizējot veselību veicinošus pasākumus. Ieviesīsim jaunu veselības pabalstu politiski represētām personām un invalīdiem vienu reizi gadā.
Pilnveidosim pašvaldības sociālo pabalstu sistēmu un attīstīsim ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Spāres internātpamatskolā izveidosim atbalsta centru bērniem un pieaugušajiem ar funkcionāliem un intelektuālās attīstības traucējumiem

Attīstīsim Āraišu muzejparku, uzbūvēsim jaunu apmeklētāju centru.
Kultūras attīstībā mērķis ir kultūras daudzveidība, piedāvājuma pieaugums un pieejamība visos novada pagastos. Veidosim vienotu kultūrvidi, saglabājot katra pagasta identitāti un kultūrvēsturisko mantojumu. Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus. Attīstīsim tādus pasākumus kā “Amatas novada lepnums”, “Ģikšu danču nakts”, “Zaubes kulinārijas festivāls”, “Līvu sporta svētki”, "Skujenes netradicionālie sporta svētki", “Taureņu vasara Nītaurē”.
Veicināsim jaunu notikumu rašanos, apvienojot tos ar tūrisma un saimnieciskās darbības attīstību.
Atbalstīsim novada nevalstiskās organizācijas, organizējot ikgadējus projektu konkursus.
Labiekārtosim un izbūvēsim sporta laukumus novada ciemos, atbalstīsim novada sporta komandas, dažāda mēroga sporta pasākumus novada teritorijā.

Kopā skaisti nosvinēsim Latvijas valsts simtgadi!

saraksātā # ievēlēts? Vārds Uzvārds Dz.d.
3 Andris Jansons 1953
1 Elita Eglīte 1958
7 Ēriks Bauers 1991
2 Guna Kalniņa-Priede 1968
16 Inese Varekoja 1951
14 Jānis Kārkliņš 1975
15 Linda Abramova 1977
4 Māris Timermanis 1974
8 Mārtiņš Andris Cīrulis 1958
17 Tālis Šelengovs 1977
11 Aldis Lācis 1973
13 Anda Lukstiņa 1960
5 Arnis Lemešonoks 1969
9 Mārtiņš Šteins 1992
10 Rita Bukovska 1978
12 Sarmīte Sviderska 1968
6 Solvita Krastiņa 1970